NHỮNG ĐẶC ĐIỂM LỚN VỀ NGHỆ THUẬT CỦA VĂN HỌC TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM LỚN VỀ NGHỆ THUẬT CỦA VĂN HỌC TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX (1) by Mind Map: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM LỚN VỀ NGHỆ THUẬT CỦA VĂN HỌC TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX (1)

1. Khuynh hướng nhã trang và xu hướng bình dị

1.1. Thể hiện ở đề tài, chủ đề

1.1.1. Hướng tới cái cao cả, trang trọng hơn là cái đời thường, bình dị

1.2. Thể hiện ở hình tượng, nghệ thuật

1.2.1. Hướng tới vẻ tao nhã, mĩ lệ hơn là vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc

1.3. Thể hiện ở ngôn ngữ nghệ thuật

1.3.1. Chất liệu ngôn ngữ cao quý

1.3.2. Cách diễn đạt trau chuốt

1.3.3. Hoa mĩ hơn là thông tục

1.3.4. Tự nhiên, gần với đời sống

1.4. Quá trình phát triển của văn học trung đại

1.4.1. xu hướng ngày càng gắn bó với hiện thực đã đưa văn học từ phong cách trang trọng, tao nhã về gần với đời sống hiện thực, tự nhiên và bình dị

2. Tiếp thu và dân tộc hóa tinh hoa văn học nước ngoài

2.1. tiếp thu tinh hoa văn học TQ

2.1.1. ngôn ngữ: dùng chữ hán để sáng tác

2.1.2. Thể loại

2.1.2.1. Cổ phong

2.1.2.2. Đường luật

2.1.2.3. Hịch, cáo, chiếu, biếu, chuyện kí, tiểu thuyết chương hồi.....

2.1.3. Thi liệu: điển cố, thi liệu hán văn

2.2. dân tộc hóa hình thức văn học

2.2.1. Sáng tạo Chữ nôm trên cơ sở thành tố những chữ hán

2.2.2. Biểu đại nghĩa tiếng vệt và dùng chữ nôm trong sáng tác

2.2.3. Việt hóa thể thơ đường luật thành thơ nôm đường luật

2.2.3.1. Thất ngôn xem lục ngôn sáng tạo

2.2.3.2. Lục bát, song thất lục bát

2.2.3.3. Ngam Khúc, truyện thơ, hát nói

2.2.4. Sử dụng lời ăn tiếng nói, cách diễn đạt của nhân dân trong sáng tác

3. Văn học trung đại đã phát triển trong sự gắn bó với vận mệnh của đất nước, nhân dân. Góp phần làm nên diện mạo hoàn chỉnh và đa dạng của văn học dân tộc tạo cơ sở vững chắc trong sự phát trển của văn học ở những thời kì sau

4. Tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm

4.1. sự quy định chặt chẽ theo khuôn mẫu

4.2. Thể hiện ở quan điểm văn học

4.2.1. Coi trọng mục đích giáo huấn

4.2.2. Thi dĩ ngôn chí (thơ để nói chí)

4.2.3. Văn dĩ tải đạo(văn để trở đạo)

4.3. Thể hiện ở Tư duy nghệ thuật

4.3.1. Nghĩ theo kiểu mẫu nghệ thuật có sẵn đã thành công thức

4.4. Thể hiện ở Thể loại văn học

4.4.1. Quy định chặt chẽ về kết cấu

4.5. Thiên về ước lệ tượng chưng

4.6. Tác giả

4.6.1. tuân thủ tính quy phạm

4.6.2. Phá vỡ tính quy phạm

4.6.2.1. Phát huy cá tính sáng tạo

4.6.2.1.1. nội dung

4.6.2.1.2. Hình thức biểu hiện