Get Started. It's Free
or sign up with your email address
backend by Mind Map: backend

1. controllers

1.1. places-controllers

1.1.1. Là nơi thực hiện các lệnh như tạo địa điểm mới, sửa địa điểm, xóa địa điểm, lấy danh sách địa điểm theo id người dùng, lấy một địa điểm cụ thể theo id

1.2. user-controllers

1.2.1. Là nơi thực hiện các lệnh như tạo user, lấy thông tin user theo id, sign-up, login,

2. middleware

2.1. check-auth

2.1.1. Check xem token còn hiệu lực hay là token thật giả

2.2. file-upload

2.2.1. hỗ trợ việc upload file ảnh người dùng đã chọn

3. models

3.1. http-error

3.2. place

3.2.1. định nghĩa ra schema cho place, ví dụ là cần những trường nào...

3.3. user

3.3.1. định nghĩa ra schema cho user

4. routes

4.1. places-routes

4.2. user-routes

4.2.1. Tùy theo địa chỉ url mà lấy thông tin user hoặc upload ảnh ava

5. upload

5.1. Là nơi up ảnh và avata của người dùng

6. util

6.1. location

7. app.js