EL PROCÉS DE DIRECCIÓ D'EMPRESA: PROCÉS ADMINISTRATIU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EL PROCÉS DE DIRECCIÓ D'EMPRESA: PROCÉS ADMINISTRATIU by Mind Map: EL PROCÉS DE DIRECCIÓ D'EMPRESA:         PROCÉS ADMINISTRATIU

1. FASE DINÀMICA

1.1. GESTIONAR O DIRECCIÓ

1.1.1. Procés que consisteix en:

1.1.1.1. intentar que les persones facin les tasques per assolir els objectius

1.1.1.2. Tot el que hem planejat i organitzat dur a terme

1.1.2. Nivells de direcció

1.1.2.1. Alta direcció

1.1.2.2. Nivell intermedi

1.1.2.3. Nivell de gestió

1.1.3. Funcions de direcció

1.1.3.1. Escollir tasques que cal fer

1.1.3.2. Transmetre les tasques als treballadors

1.1.3.3. Donar instruccions als treballadors

1.1.4. Lideratge

1.1.4.1. Tipus de dirigir o lideratge

1.1.4.1.1. Autoritari

1.1.4.1.2. Participativa

1.1.5. Empleats

1.1.5.1. Douglas McGregor

1.1.5.1.1. Teoria X

1.1.5.1.2. Teoria Y

1.1.5.2. Federick Herzberg

1.1.5.2.1. Va agafar les teories i va dir que faltaven conceptes:

1.1.5.2.2. Factors motivadors:

1.1.5.2.3. Factors desmotivadors:

1.2. CONTROLAR

1.2.1. Consisteix en:

1.2.1.1. Verificar que tot allò que em planejat sortir com sabia previst

1.2.2. Bona funció hem de:

1.2.2.1. Recollir tots aquells objectius marcats anteriorment

1.2.2.2. Comprovar que a cadascuna de les activitats s'hagin completat.

1.2.2.3. En cas NEGATIU:

1.2.2.3.1. Analitzar els motius

1.2.2.3.2. Corregir desviacions

1.2.3. Tècniques de control

1.2.3.1. L'auditoria

1.2.3.1.1. Interna

1.2.3.1.2. Externa

1.2.3.2. L'auditoria

1.2.3.2.1. De comptes

1.2.3.2.2. operativa

1.2.3.2.3. eco-auditoria

1.2.3.3. El control de pressupost

1.2.3.4. L'estadísitca

2. FASE MECÀNICA

2.1. PLANIFICACIÓ

2.1.1. Procés que consisteix en:

2.1.1.1. Fixar objectius

2.1.1.2. Marcar estratègies

2.1.1.3. Definir polítiques d'empresa

2.1.1.4. Establir criteris de decisió

2.1.2. Per fer una bona

2.1.2.1. Cal seguir aquests passos:

2.1.2.1.1. Analitzar situació de partida

2.1.2.1.2. Marcar objectius

2.1.2.1.3. Analitzar punts forts i febles

2.1.2.1.4. Controlar i determinar desviacions

2.1.3. Aquests procés s'acaba quan escrivim:

2.1.3.1. PLA

2.2. ORGANITZACIÓ

2.2.1. Procés que consisteix en:

2.2.1.1. Dissenyar una estructura

2.2.2. Objectiu:

2.2.2.1. Ordenar el conjunt de relacions entre:

2.2.2.1.1. Les diverses tasques

2.2.2.1.2. totes les àrees de funcionament de l'empresa

2.2.3. Per tindre un bon sistema d'organització

2.2.3.1. Han de tindre aquests aspectes:

2.2.3.1.1. Determinar els nivells d'organització

2.2.3.1.2. Les funcions o objectius destinats a cada comandament i persona

2.2.3.1.3. Canals d'autoritat i de responsabilitat delimitats

2.2.3.1.4. Vies de comunicació en tots els sentits

2.2.4. La comunicació a l'empresa

2.2.4.1. Pot ser:

2.2.4.1.1. Vertical

2.2.4.1.2. Horitzontal

2.2.5. Organització de treball

2.2.5.1. Teories de l'organització de l'empresa

2.2.5.1.1. Taylor

2.2.5.1.2. Fayol

2.2.5.1.3. Mayo

2.2.6. Organització formal

2.2.6.1. Estructura organitzativa

2.2.6.1.1. Divisió per depertaments

2.2.6.1.2. Maneres de relacionar-se

2.2.7. Models d'estructura organitzativa

2.2.7.1. Linial

2.2.7.2. Funcional

2.2.7.3. Staff

2.2.7.4. Matricial

2.2.8. Organigrames

2.2.8.1. Ha de complir els requisits:

2.2.8.1.1. Diferenciar elements que componen l'empresa

2.2.8.1.2. Diferenciar nivells i posicions d'autoritat

2.2.8.1.3. Fàcil comprensió

2.2.8.1.4. Senzill: només elements indespensables

2.2.8.2. Classificar-los segons:

2.2.8.2.1. Forma

2.2.8.2.2. Finalitat

2.2.8.2.3. Extensió

2.2.8.2.4. Contingut

2.2.9. Organització NO formal

2.2.9.1. No està establerta en la direcció de l'empresa

2.2.9.2. Sorgeix espontàniament