A reformáció menete és következményei

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A reformáció menete és következményei by Mind Map: A reformáció menete és következményei

1. 1521. wormsi birodalmi gyűlés

2. Reformáció menete

2.1. Lutheri reformáció

2.1.1. Luther Márton

2.1.2. Luther Márton tanai

2.1.2.1. A bűnt egyedül Isten bocsátja meg

2.1.2.2. Egyedül a hit által üdvözülhet az ember

2.1.2.3. A pápának nics különleges hatalma

2.1.2.4. Elveti az egyház fény űzését

2.1.2.5. Világiak szerepének növelése az egyházban

2.1.2.6. Úrvacsora (melyben úgy gondolta, hogy Krisztus teste jelen van a bor és a kenyér vételekor)

2.1.2.7. A 7 szentségből (keresztelés, bérmálás, oltári szentség, bűnbocsánat, egyházi rend, házasság, utolsó kenet) csak kettőt hagyott meg, a keresztséget és az úrvacsorát

2.1.2.8. Egyházi birtokok kiárúsítása (szekuralizáció)

2.1.2.9. Szerzetességet, a gyónást és a cölibátust eltörölte

2.1.2.10. 5 sola

2.1.2.10.1. Sola Scriptura (egyedül szentírás)

2.1.2.10.2. Sola fide (egyedül a hit)

2.1.2.10.3. Sola gratia (egyedül a kegyelemből)

2.1.2.10.4. Solus Christus (egyedül Krisztus)

2.1.2.10.5. Soli Deo gloria (egyedül Istené a dicsőség)

2.1.2.11. Szenteket és a szenttárgyakat (ereklye) elítélte, mert nincs benne a Bibliában (bálványimádásnak tekintette)

2.1.3. Vallásháború

2.1.3.1. 1517.okt.31 Wittenberg

2.1.3.2. 1529. speyeri birodalmi gyűlés

2.1.3.3. 1531. schmalkaldeni szövetség

2.1.3.4. 1555. augsburgi vallásbéke

2.2. Kálvini reformáció

2.2.1. Kálvin János

2.2.2. Kálvin János tanai

2.2.2.1. Teljes romlottság

2.2.2.2. Feltétel nélküli választás (predesztináció, előre elrendelés tana)

2.2.2.3. Korlátozott engesztelés

2.2.2.4. Ellenállhatatlan kegyelem

2.2.2.5. A szentek állhatatossága

2.3. Antitrinitáriusok / unitáriusok

2.4. Anabaptisták

3. Reformáció következményei

3.1. Protestáns irányzatok intézményesülése (római katolikus egyház szakadása)

3.1.1. Evangélikus egyház

3.1.2. Református egyház

3.1.3. Unitárius egyház

3.1.4. Anabaptista egyház

3.2. Általános műveltség emelkedése

3.3. Gyors térhódítás (XVI. sz.)

3.3.1. Okai

3.3.1.1. Könyvnyomtatás

3.3.1.2. Biblia lefordítása anyanyelvre

3.3.1.3. Vándorprédikátorok hitterjesztése

3.3.1.4. Kollégiumok, főiskolák és könyvtárak alapítása

3.3.1.5. Nem kell tizedet fizetni

3.3.1.6. Törökök által elfoglalt területeken nem üldözték a vándorprédikátorokat

3.3.1.6.1. Erdélyben vallási tolerancia volt

3.3.1.7. Mecenatúra

3.3.2. Irányai

3.3.2.1. Evangélikus

3.3.2.2. Református

3.3.2.2.1. Franciaország

3.3.2.2.2. Anglia

3.3.2.3. Anabapista

3.3.2.4. Unitárius

3.4. Katolikus reformáció / Ellenreformáció / katolikus megújulás

3.4.1. Trienti zsinat

3.4.1.1. Egyházfegyelmi határozatok

3.4.1.1.1. Jövedelem halmozás eltörlése

3.4.1.1.2. Egyházmegyei papnevelő szemináriumok alapítása

3.4.1.1.3. Tametsi-dekrétum

3.4.1.1.4. Püspöki hatalom alóli mentesség megszüntetése

3.4.1.1.5. Nemzeti nyelvű liturgia tiltása

3.4.1.1.6. Egyházmegyék zsinat tartása

3.4.1.1.7. Egyházmegyék plébániáinak éves püspöki vizsgálata (vizitáció)

3.4.1.1.8. Püspököknek erkölcsösen kell élniük

3.4.1.1.9. Alsó papságnak tanultaknak kell lenniük és példát kell mutatniuk a közösségnek

3.4.1.2. Dogmatikai határozatok

3.4.2. Jezsuita rend

3.4.3. Index

3.4.4. Inkvizíció

3.4.5. Barokk

3.4.6. Mecenatúra

3.5. Megszületett a modern Európa szellemi alapja