Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tứ Giác by Mind Map: Tứ Giác

1. Hình Thang

1.1. Định Nghĩa

1.1.1. Là tứ giác có 1 cặp cạnh đối song song với nhau

1.2. Tính chất

1.2.1. Cạnh

1.2.1.1. Nếu 2 cạnh bên song song => 2 cạnh đáy bằng nhau

1.2.1.2. Nếu 2 cạnh đáy bằng nhau => 2 cạnh bên song song và bằng nhau

1.2.2. Góc

1.2.2.1. Các góc kề cạnh bên song song và bằng nhau

1.3. Dấu hiệu nhận biết

1.3.1. Tứ giác có 1 cặp cạnh đối song song là hình thang

1.4. Các loại hình thang

1.4.1. Hình thang vuông

1.4.1.1. Định nghĩa

1.4.1.1.1. Là hình thang có 1 góc vuông

1.4.1.2. Dấu hiệu nhận biết

1.4.1.2.1. Hình thang có 1 góc vuông là hình thang vuông

1.4.2. Hình thang cân

1.4.2.1. Định nghĩa

1.4.2.1.1. Là hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau

1.4.2.2. Tính chất

1.4.2.2.1. Cạnh

1.4.2.2.2. Góc

1.4.2.2.3. Đường chéo

1.4.2.2.4. Đối xứng

1.4.2.3. Dấu hiệu nhận biết

1.4.2.3.1. Hình thang có 2 góc kề bằng nhau là hình thang cân

1.4.2.3.2. Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân

1.5. Đường trung bình của hình thang

1.5.1. Đường trung bình của hình thang song song với 2 đáy và bằng nửa tổng 2 đáy

2. Hình bình hành

2.1. Định nghĩa

2.1.1. Là tứ giác có các cạnh đối song song(Hình thang có 2 cạnh bên song song)

2.2. Tính chất

2.2.1. Cạnh

2.2.1.1. Các cạnh đối song song và bù nhau

2.2.2. Góc

2.2.2.1. Các góc kề cạnh thì bù nhau

2.2.2.2. Các góc đối bằng nhau

2.2.3. Đường chéo

2.2.3.1. 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

2.2.4. Đối xứng

2.2.4.1. Không có trục đối xứng có 1 tâm đói xứng là giao điểm của 2 đường chéo

2.3. Dấu hiệu nhận biết

2.3.1. Tứ giác có cặp cạnh đối song song là hình bình hành

2.3.2. Tứ giác có cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

2.3.3. Tứ giác có cặp cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành

2.3.4. Tứ giác có các cặp góc đối bằng nhau là hình bình hành

2.3.5. Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tạitrung điểm mỗi đường

3. Hình chữ nhật

3.1. Định nghĩa

3.1.1. Là tứ giác có 4 góc vuông (Là hình bình hành có 1 góc vuông) (Là hình thang cân có 1 góc vuông)

3.2. Tính chất

3.2.1. Cạnh

3.2.1.1. Các cạnh đối song song và bằng nhau

3.2.2. Góc

3.2.2.1. 4 góc bằng nhau (90°)

3.2.3. Đường chéo

3.2.3.1. 2 đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

3.2.4. Đối xứng

3.2.4.1. Có 1 tâm đối xứng, là giao điểm 2 đường chéo

3.2.4.2. 2 trục đối xứng, đường trung trực các cạnh đối của hình chữ nhật

3.3. Dấu hiệu nhận biết

3.3.1. Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật

3.3.2. Hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật

3.3.3. Hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật

3.3.4. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

4. Hình Thoi

4.1. Định nghĩa

4.1.1. Là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau (Hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau

4.2. Tính chất

4.2.1. Cạnh

4.2.1.1. Các cạnh đối thì song song

4.2.1.2. 4 cạnh của hình thoi đều bằng nhau

4.2.2. Góc

4.2.2.1. Các góc đối bằng nhau

4.2.3. Đường chéo

4.2.3.1. 2 đường chéo vuông góc và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

4.2.3.2. Mỗi đường chéo đều là phân giác của các góc của hình thoi

4.2.3.3. 2 đường chéo vuông góc với nhau

4.2.4. Đối xứng

4.2.4.1. Có 1 tâm đối xứng là giao điểm 2 đường chéo

4.2.4.2. 2 trục đối xứng là 2 đường chéo của hình thoi

4.3. Dấu hiệu nhận biết

4.3.1. Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi

4.3.2. Hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau là hình thoi

4.3.3. Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi

4.3.4. Hình bình hành có 1 đường chéo là phân giác của góc mà nó đi qua đỉnh là hình thoi

5. Hình vuông

5.1. Định nghĩa

5.1.1. Là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau(=90°) (Là hình thoi có 1 góc vuông) (Hình chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau)

5.2. Tính chất

5.2.1. Cạnh

5.3. Dấu hiệu nhận biết

5.3.1. Hình chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau là hình vuông

5.3.2. Hình chữ nhật có 2 đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông

5.3.3. Hình chữ nhật có 1 đường chéo là phân giác của góc mà nó đi qua đỉnh là hình vuông

5.3.4. Hình thoi có 1 góc vuông là hình vuông

5.3.5. Hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau là hình vuông