PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT by Mind Map: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1. VẬT CHẤT TỒN TẠI

1.1. Vận động là gì?

1.1.1. Là một phương thức tồn tại của vật chất, là một thuộc tính cố hữu của vật chất, thì bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy

1.2. Vận động là phương thức tồn tại của vật chất

1.2.1. Vật chất tồn tại bằng cách vận động, thông qua vận động mà biểu hiện mà biểu hiện sự tồn tại của mình. Có vật chất thì sẽ có vận động và ngược lại

1.2.2. Vận động là hình thức tồn tại của vật chất nên các dạng vật chất được nhận thức thông qua sự vận động của chúng.

1.2.3. Vận động là một thuộc tính cố hữu của vật chất nên nó không do ai sáng tạo ra và cũng không thể tiêu diệt được.

1.2.4. Nguyên lý này được chứng minh bằng định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.

1.3. Các hình thức vận động cơ bản của vật chất

1.3.1. Vận động cơ học

1.3.1.1. Là sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian

1.3.1.2. VD :

1.3.1.2.1. Sự vận động tự quay quanh trục và quanh mặt trời của các hành tinh trong hệ mặt trời

1.3.1.2.2. Máy bay bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội

1.3.2. Vật động vật lý

1.3.2.1. Là vận động của các phân tử điện từ, các hạt cơ bản, các quá trình nhiệt, điện,...

1.3.2.2. VD :

1.3.2.2.1. Ma sát sinh ra nhiệt

1.3.2.2.2. Sự di chuyển của các phân tử nước

1.3.2.2.3. Thiên thạch va vào trái đất rồi nổ tung thành các vụn

1.3.3. Vận động hoá học

1.3.3.1. Là sự biến đổi các chất vô cơ, hữu cơ trong những quá trình hóa hợp và phân giải

1.3.3.2. VD :

1.3.3.2.1. Khi động vật chết đi, xác của chúng sẽ bị phân hủy

1.3.3.2.2. Sắt mới mua để lâu sẽ bị oxi hóa thành sắt gỉ

1.3.4. Vận động sinh học

1.3.4.1. Là sự biến đổi của các cơ thể sống, biến thái cấu trúc gen,..

1.3.4.2. VD :

1.3.4.2.1. Khi ta hít thở không khí thì cơ thể ta thực hiện sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường

1.3.4.2.2. Lấy thực phẩm ,lấy chất dinh dưỡng từ thực phẩm để nuôi sống tế bào trao đổi giữa cơ thể sống với môi trường

1.3.5. Vận động xã hội

1.3.5.1. Là sự biến đổi trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, v.v. của đời sống xã hội

1.3.5.2. VD :

1.3.5.2.1. Cuộc kháng chiến chống giẵ ngoại xâm của dân tộc Việt Nam

1.3.5.2.2. Sự chuyển từ hình thái kinh tế-xã hội phong kiến sang hình thái kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa