Chơi ngay, chọn bàn, Invite, Chat,emo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chơi ngay, chọn bàn, Invite, Chat,emo by Mind Map: Chơi ngay, chọn bàn, Invite, Chat,emo

1. Chơi ngay

1.1. Flow chọn bàn

1.1.1. User

1.1.1.1. New User

1.1.1.1.1. <20 ván, <24h

1.1.1.1.2. >=20 ván

1.1.1.2. Old user

1.1.1.2.1. Vào bàn có mức cược phù hợp theo config

2. Chọn mức cược

2.1. Người chơi có gold không đủ mức cược

2.1.1. Các mức cược bị mờ đi

2.1.1.1. Click vào hiển thị pop-up thông báo không đủ tiền

2.1.1.1.1. Bấm ADD Gold sẽ chuyển sang Store

2.1.1.1.2. Ấn Close sẽ tắt pop-up

2.2. Người chơi có mức gold phù hợp

2.2.1. Có bàn còn trống

2.2.1.1. 2 Bàn còn trống, 1 bàn countdown, 1 bàn waiting

2.2.1.2. Còn 2 bàn còn trống, 1 bàn còn trống 1 slot, 1 bàn trống 2

2.2.2. Không có bàn trống

2.2.3. Không có bàn nào

2.3. Người chơi có gold quá lớn so với kênh hiện tại

2.3.1. Các mức cược bị mờ đi

2.3.1.1. Click vào hiển thị pop-up thông báo đề nghị kênh phù hợp

2.3.1.1.1. Bấm ADD Gold sẽ chuyển sang Store

2.3.1.1.2. Ấn Close sẽ tắt pop-up

3. Invite

3.1. Người gởi lời mời

3.1.1. Click button + (invite)

3.1.1.1. Hiển thị thông báo "You are sending an invitation"

3.1.1.2. hệ thống gởi lời mời cho người chơi khác

3.1.2. Spam lời mời

3.1.2.1. no action trong khoảng thời gian 5s sau lời mời

3.2. người nhận lời mời

3.2.1. Nhận

3.2.1.1. Phòng đủ người

3.2.1.1.1. Chơi ngay

3.2.1.2. Phòng không đủ người

3.2.1.2.1. Join vào bàn chơi

3.2.2. Không nhận

3.2.2.1. Bấm No

3.2.2.1.1. Từ chối lời mời và bị chặn được nhận lời mời 5s

3.2.2.2. Không thực hiện action

3.2.2.2.1. Không bị chặn mời và tự tắt thông báo sau 10s

3.3. Không nhận được lời mời

3.3.1. Trong bàn chơi

3.3.2. Không đủ tiền

3.3.3. Quá nhiều tiền

4. Chat, emo,item

4.1. Chat Text

4.1.1. Chat nhanh

4.1.1.1. Hiển thị nội dung chat trong sảnh chat, bàn chơi, thoát khoi GUI chat

4.1.2. Chat

4.1.2.1. Nhập nội dung -> Send -> Hiển thị nội dung ra sảnh chat và bàn chơi, thoát khỏi GUI chat

4.1.2.2. Nhập nội dung->không send-->out ra table sau đó vào lại->Giữ text đã nhập trước đó

4.2. Chat emo

4.2.1. Tự động

4.2.1.1. Khi xuất hiện các action thì có tỉ lệ thả icon

4.2.1.1.1. Show icon fit với avatar

4.2.2. Thủ công

4.2.2.1. Chọn icon

4.2.2.1.1. Show icon fit với avatar

4.3. Item