ความรับผิดชอบในการบริหารงานภาครัฐ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรับผิดชอบในการบริหารงานภาครัฐ by Mind Map: ความรับผิดชอบในการบริหารงานภาครัฐ

1. -

2. -

3. แนวคิด

3.1. ความหมาย

3.1.1. ความเอาใส่ใส่ของภาครัฐเพื่อประชาชน

3.2. ความสำคัญ เกี่ยวข้อง

3.2.1. -

3.2.2. ความคาดหวังของประชาชน

3.2.3. ประโยชน์และความมั่นคงของชาติ

3.2.4. ความสำคัญในการพัฒนา

3.2.5. เครื่องชี้ให้เห็นประสิทธิภาพ

3.3. ขอบเขตความรับผิดชอบ

3.3.1. ต่อประเทศชาติ

3.3.1.1. รัฐบาล

3.3.1.2. ต้นสังกัด

3.3.1.3. ผู้บังคับบัญชา

3.3.1.4. ผู้รับบริการ

3.3.1.5. เพื่อนร่วมงาน

3.3.2. ต่อประชาชน

3.3.2.1. สภาผู้แทน

3.3.2.2. สื่อมวลชน

3.3.2.3. สังคม

3.3.3. ต่อสังคม

3.3.3.1. กฎหมาย

3.3.3.2. สาธารณะ

3.3.3.3. สิ่งแวดล้อม

3.3.3.4. ศาสนา

3.3.3.5. คุณภาพ

3.3.3.6. สวัสดิการประชาชน

3.3.3.7. สิทธิมนุษยชน

3.4. -

4. ปัญหา

4.1. ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

4.1.1. ปฎิบัติงานล่าช้า

4.1.2. ไม่สุจริต

4.1.3. ยิดิดระบบศักดินา

4.1.4. ขาดเป้าหมายชัดเจน

4.1.5. เน้นความถูกต้องตามกฎหมายมากเกินไป

4.1.6. ประจบเจ้านายเพื่อผลตอบแทน

4.2. ด้านการขาดทัศนคติที่ถูกต้อง

4.2.1. ทางสังคม

4.2.2. เศรษฐกิจ

4.2.3. การศึกษา

4.2.4. การบริหาร

4.2.5. เพื่อนร่วมงาน

4.2.6. หน่วยงาน

5. การแก้ไข

5.1. โดยอาศัยกฎหมาย

5.1.1. กฎหมายทั่วไป (ประมวลกฎหมายอาญา)

5.1.2. กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการ (พรบ.ข้าราชการพลเรือน)

5.2. โดยอาศัยการปกครองบังคับบัญชา

5.2.1. -

5.2.2. สอดส่องดูแลอย่างทั่วถึง

5.2.3. จัดระบบวิธีการตรวจสอบ

5.2.4. รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด

5.2.5. ตอบแทนการทำความดี

6. เสริมสร้าง

6.1. ปลูกฝังคุณธรรม

6.1.1. ราชวสติธรรม

6.1.2. หลักราชการ

6.1.3. ทศพิธราชธรรม

6.1.4. ฆราวาสธรรม

6.2. ปลูกฝังอุดมการณ์

6.2.1. การพัฒนาตนเอง

6.2.2. สร้างพฤติกรรมที่ดี