Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Organisationsfaget by Mind Map: Organisationsfaget
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Organisationsfaget

”.. en organisation er et socialt system som er bevidst konstrueret med et formål at løse særlige opgaver og realisere bestemte mål.” (s. 13)

Formelle træk

Mål

Målhirarki

Tidshorisont, Kortsigtet, Langtsigtet

Kontinuitet, Kontinuerlige, Defineret slutmål

Reele og symbolske mål

Strategi

Ekstern, Porters 3 generiske strategier, Porters 5 forces, Miles and Snows 4 stategier over det amerikanske marked

Intern - Ressourcebaseret tilgang har fokus på kernekompetencer, Fysiske ressourcer, Menneskelige ressourcer, Organisatoriske ressourcer

Blanding, SWOT-analyse

Effektivitet - Balanced Scorecard

Organisationsstruktur (Mintzberg)

Designparametre, Positioner, Jobspecialisering, Adfærdsformalisering, Træning og indoktrinering, Struktur, Enhedsgruppering, Enhedsstørrelse, Strukturkoblinger, Planlægning- og kontrolsystemer, Forbindelsesmekanismer, Beslutningssystemer, Vertikal decentralisering, Horisontal decentralisering

Strukturer, Maskinbureaukratiet, Fagbureaukratiet, Idéorganisationen, Den divisionaliserede form, Adhokratiet, Den simple struktur

Uformelle træk

Organisationskultur

Kulturperspektiver, Differentieringsmodellen, Integrationsmodellen, Fragmenteringsmodellen

(Rationalisme)

Funktionalistisme (Schein), Kulturniveauer, Artefaktor, Værdier og normer, Grundlæggende antagelse, Tragten (Hermeutiske spiral)

Symbolisme, Definitioner, Fænomen, Symbol, Meningsdannelse, Virkelighed, Etos, Kulturmønstre, Metafor, Metonym, Spiralmodellen (Hermeneutiske spiral)

Magt og konflikt

Antagelser, Weber og Taylos (maskinbureaukrati), Cyert og March (begrænset rationalitet)

Magtanvendelse, Åben, Tvangsmagt, Byttemagt, Overtalelse, Skjult, Manipulation, Strukturmagt, Normativ magt, Meningsmagt

Legitimering af magt, Legal autoritet, Karismatisk autoritet, Professionel autoritet, Traditionel autoritet

Magtbaser, Formel autoritet knyttet til jobfunktion, Kontrol over dagsordenen, Kontrol over viden og information, Kontrol over arbjdsopgaver, Personlige ressourcer, Netværk og alliancer

Former for konflikt, Synlige konflikter, Slås, Råben, Tagen fat, Usynlige konflikter (frustration)

Årsager til konflikter

Beslutningskvalitet

Omgivelser

Udfordringer

Afhængighed

Ydre pres

Usikkerhed

Tekniske omgivelser

Vertikal og horisontal integration, buffere, outsourcing, vækst...

Institutionelle omgivelser

Regulative

Normative

Kognitive

Organisationsadfærd og processer

Beslutninger

Definitioner, The Economic man, The administrative man, Normativ, Descriptiv

Beslutningsmodeller, 1. Organisationen som rationel aktør - N, 2. Regelmodellen - N, 3. Forhandlingsmodellen - D, 4. Kommunikativ rationalitet - N, 5. Inkrementel handling - D, 6. Organiseret hierarki - D

Symbolske beslutninger, Lederen tager beslutninger for at rykke først... Når ledelsen viser vejen følger de andre nemmere med.

Læring

Definitioner, Læring, Viden, Færdigheder, Stimuli

Individuel læring, Stimuls og reaktion, Kognitiv læring (kognitive kort), Social læring

Organisatorisk læring

Ændring

Forandring sker inden for 4 variable - SPOT

Forandringsdimensioner, 1. Forandringsdrivkraft (Proaktiv og reaktiv), 2. Forandringspres (Intern og ekstern), 3. Forandringsintensitet (høj/lav tidspres. Evolution/revolution), 4. Forandringsdybde (Isbjerg), 5. Forandringskompleksitet (Rækkeviden... Intern/ekstern)

Planlægning af forandring, Lewis: Unfreeze, change, freeze, Kotters: 8-trins model, Dem der skal forandres, Typer af modstand

Kommunikation

Motivation og arbejdsindsats

Behovsteori, McClellans Behovsteori, Maslows Behovsteori

Forventningsteori, Herzbergs motivations- og hygiejnefaktorer, Bidrag og belønning

Jobudformning og motivation (Hackman & Oldham)

Fremgangsmåde for målstyring i organisationer

Medarbejderens tilknytning til organisationen

Udfordringer ved rekruttering, Rektrutere de rigtige, Motivere til høj indsats, Fastholde medarbejdere gennem jobtrivsel og tilknytning

Ledelse

Ledelsesroller

Interpersonelle, Galæonsfigur, Anfører, Forbindelsesled

Informationsroller, Overvåger, Informationsformidler, Talsmand

Beslutningsroller, Entreprenør, Kriseløser, Ressourcefordeler, Forhandler

Lederstile

Demokratiske og Autoritære

Demokratisk og Autoritære

Situationsbestemt

Teams

Værdibaseret ledelse

Institutionel ledelse

Transakions(ledelse) - Rationel

Transformationsledelse - Irrationel

Ledelse/Administration