චිත්ත අරමාර්ථය

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
චිත්ත අරමාර්ථය by Mind Map: චිත්ත අරමාර්ථය

1. කාමාවචර සිත් 54

1.1. අකුසල සිත් 12

1.1.1. ලෝභ සිත් 8

1.1.2. දෝස සිත් 2

1.1.3. මෝහ සිත් 2

1.2. අහේතුක සිත් 18

1.2.1. කුසල සිත් 7

1.2.2. විපාක සිත් 8

1.2.3. කිරිය සිත් 3

1.3. කාම ශෝභන සිත් 24

1.3.1. කුසල සිත් 8

1.3.2. විපාක සිත් 8

1.3.3. කිරිය සිත් 8

2. රූපාවචර සිත් 15

2.1. කුසල සිත් 5

2.2. විපාක සිත් 5

2.3. කිරිය සිත් 5

3. අරුපාවචර සිත් 12

3.1. කුසල සිත් 4

3.2. විපාක සිත් 4

3.3. කිරිය සිත් 4

4. ලෝකෝත්තර සිත් 8

4.1. මාර්ග සිත් 4

4.2. ඵල සිත් 4