NỀN TẢNG CỦA HOẠCH ĐỊNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NỀN TẢNG CỦA HOẠCH ĐỊNH by Mind Map: NỀN TẢNG CỦA HOẠCH ĐỊNH

1. Define the nature and purposes of planning

1.1. Khái niệm

1.1.1. Xác định mục tiêu

1.1.2. Xây dựng chiến lược

1.1.3. Xây dựng kế hoạch

1.2. Tại sao phải hoạch định

1.2.1. Provides direction

1.2.2. Reduces uncertainty

1.2.3. Hinimizes waste redundancy

1.2.4. Sets the standards controlling

1.3. Thành phần của hoạch định

1.3.1. Mục tiêu

1.3.2. Kế hoạch

2. Classify the types of goals organizations might have and the plans they use

2.1. Các kiểu hoạch định

2.1.1. Chiến lược

2.1.2. Hành động

2.1.3. Dài hạn

2.1.4. Ngắn hạn

2.1.5. Cụ thể

2.1.6. Định hướng

2.1.7. Sử dụng một lần

2.1.8. Thường dùng

2.2. Các loại mục tiêu

2.2.1. Mục tiêu tài chính - liên quan đến mặt tài chính

2.2.2. Mục tiêu chiến lược - liên quan đến việc cải thiện vị trí trên thị trường

2.2.3. Mục tiêu tuyên bố và mục tiêu thật

2.2.3.1. Mục tiêu tuyên bố - thường tuyên bố với bên ngoài

2.2.3.2. Mục tiêu thật - những gì diễn ra thực sự trong tổ chức

3. Compare and contrast approaches to goal-setting and planning

3.1. Thiết lập các mục tiêu

3.1.1. Chuỗi mục tiêu các cấp

3.1.1.1. Hợp nhất các mục tiêu thành mạng lưới

3.1.2. Theo kiểu truyền thống

3.1.2.1. Hình thành từ cấp cao nhất của tổ chức

3.2. Quản trị theo mục tiêu

3.2.1. Mục tiêu và chiến lược tổng thể

3.2.2. Mục tiêu chính được phân bố

3.2.3. Thiết lập mục tiêu cụ thể cho đơn vị

3.2.4. Mục tiêu cụ thể của thành viên trong đơn vị

3.2.5. Kế hoạch hành động

3.2.6. Thực thi

3.2.7. Giám sát định kì

3.2.8. Trả công bằng công sức bỏ ra tương xứng

3.3. Phát triển kế hoạch

3.3.1. Các cấp quản trị trong tổ chức

3.3.2. Mức độ biến động của môi trường

3.3.3. Độ dài của những cam kết trong tương lai

3.4. Công cụ để hoạch định

3.4.1. Phân tích SWOT

3.4.2. Lịch trình

3.4.3. Ứng dụng 5W+1H