Nút Start

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nút Start by Mind Map: Nút Start

1. Bảng chọn Start

1.1. All app

1.2. Control Panel

1.3. File Explorer

1.4. Power

1.5. Search

2. Màn hình Start

2.1. Lưu trữ ứng dụng

2.2. Hiển thị ứng dụng

2.3. Sắp xếp ứng dụng