Cách thức quản lí trường mầm non

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cách thức quản lí trường mầm non by Mind Map: Cách thức quản lí trường mầm non

1. Xây dựng biện pháp

2. Huy động cộng đồng xây dựng cơ sở vật chất .

3. Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện

4. Xây dựng mối quan hệ thân thiện trong và ngoài nhà trường

5. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục

6. Chỉ đạo bằng kế hoạch (kế hoạch phải cụ thể thực tiễn và khả thi ), hồ sơ quản lý làm phải khoa học, sắp xếp ngăn nắp

7. Thực hiện dân chủ hoá trường học. Cần thường xuyên hỗ trợ sư phạm cho giáo viên. Công bằng khi phân công nhiệm vụ cho giáo viên. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ. ...

8. Xây dựng kế hoạch trong các năm học từ năm học này đến các năm học tiếp theo : 1 năm,3 năm, 5 năm, 10 năm .

9. Xây dựng môi trường nhà trường, gia đình, xã hội tích cực

10. Chú trọng giáo dục đạo đức cho giáo viên và học sinh . – Tạo mọi điều kiện ,cơ hội và giúp đỡ để giáo viên tích cực đổi mới phương pháp

11. Mối quan hệ với các cấp lãnh đạo các cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trong nhà trường và địa phương...

12. Giáo viên cần phải có mục tiêu rõ ràng, kết quả và thời hạn thời gian cụ thể.