برنامه

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
برنامه by Mind Map: برنامه

1. برنامه کوتاه مدت و روزانه

1.1. ورزش

1.1.1. بدنسازی

1.1.1.1. هدف

1.1.1.1.1. آمادگی برای موفقیت در ورزش

1.1.1.1.2. افزایش قدرت سالم

1.1.1.2. افزایش اطلا عات

1.1.1.2.1. خرید مجلات و مقاله های مرتبت

1.1.1.2.2. دیدن برنامه های مرتبت به آن

1.1.1.3. خوابیدن زود و بیدار شدن زود

1.1.1.4. تغذیه ای سالم

1.1.1.5. تمرین 5 روز در هفته و استراحت متلغ دو روز

1.1.2. انتخاب ورزشی دیگر مانند بوکس

1.1.3. تمرین مداوم قد در روز

1.2. دیدن فیلم های انگلیسی

1.3. نگاه کردن برنامه های علمی

1.3.1. خواندن مقالات علمی

1.4. باید همه چیز رو مثبت بنگرم

1.4.1. خواندن کتابعایی مرتبت به این امر

1.4.2. باید همیشه و هر وقت به خفه کردن پیمان بنگرم