Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TTCK by Mind Map: TTCK

1. Bản chất, chức năng của TTCK

1.1. Đặc điểm

1.1.1. TTCK gắn liền với hình thức tài chính trực tiếp

1.1.2. TTCK gắn với thị trường tự do cạnh tranh hoàn hảo

1.1.3. TTCK vừa gắn liền với tài chính dài hạn và tài chính ngắn hạn

1.2. Chức năng

1.2.1. Công cụ để ổn định kinh tế vĩ mô

1.2.2. Kênh huy động và phân bổ nguồn vốn cho nền kinh tế

1.2.3. Cung cấp khả năng thanh khoản cho các chứng khoán

1.2.4. Đánh giá DN và sức khỏe của nền kinh tế

1.3. Nguyên tắc hoạt động

1.3.1. Trung gian

1.3.2. Đấu giá

1.3.3. Công khai thông tin

2. Cơ cấu

2.1. Sự luân chuyển vốn

2.1.1. Thị trường sơ cấp

2.1.2. Thị trường thứ cấp

2.2. Phương thức giao dịch

2.2.1. Thị trường xác định giá theo lệnh

2.2.2. Thị trường xác định giá theo giá yết

2.3. Hình thức tổ chức

2.3.1. Sở giao dịch chứng khoán

2.3.2. Thị trường phi tập trung

2.4. Thời gian thanh toán

2.4.1. Thị trường giao ngay

2.4.2. Thị trường phái sinh

3. Các loại hàng hóa

3.1. Chứng khoán nợ

3.2. Chứng khoán vốn

3.3. Chứng khoán phái sinh

4. Các chủ thể tham gia

4.1. Tổ chức phát hành

4.1.1. Chính phủ

4.1.2. Doanh nghiệp

4.1.3. Quỹ đầu tư

4.2. Nhà đầu tư

4.2.1. NĐT cá nhân

4.2.2. NĐT tổ chức

4.3. Chủ thể kinh doanh

4.3.1. Công ty quản lý TS

4.3.2. Công ty đầu tư

4.3.3. Công ty chứng khoán

4.4. Tổ chức quản lí gián sát TTCK

4.4.1. CP, QH, Bộ tài chính

4.4.1.1. UBCKNN

4.4.1.1.1. SGDCK

4.4.1.1.2. TT Lưu ký và TTBT CK

4.5. Tổ chức hỗ trợ thị trường

4.5.1. Hiệp hội các nhà kinh doanh CK

4.5.2. Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm

4.5.3. Tổ chức tài trợ CK

4.5.4. Các tổ chức khác