การเป็นข้าราชการที่ดี :แรงบันดาลใจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเป็นข้าราชการที่ดี :แรงบันดาลใจ by Mind Map: การเป็นข้าราชการที่ดี :แรงบันดาลใจ

1. การมีทัศนคติ

1.1. มองภาพเป็นกลาง ไม่อคติคิดลบต่อสิ่งต่างๆ จะทำให้สามารถแก้ปัญหาและทำงานได้สำเร็จ

2. มีทักษะ,มีความรู้

2.1. มีการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

3. มีการพัฒนาตนเอง

3.1. มีการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

4. การมีอาชีพที่มั่นคง

4.1. ข้าราชการเป็นอาชีพที่มั่นคง ไม่ตกงาน มีสวัสดิการที่ครอบคลุมทั้งตนเองและครอบครัวในการรักษาพยาบาล

5. การมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆรอบตัว

5.1. อดทนต่อสังคมและสภาวะแวดล้อมรอบๆตัว เช่น

6. การมีวัฒนธรรม

6.1. ลดวัฒนธรรมการตำหนิ ไม่นำเหตุการณ์ในอดีตมาตัดสินปัจจุบัน วางตัวให้เหมาะสม

7. การบริหารจัดการเวลา

7.1. สามารถแบ่งเวลาสำหรับการทำงานและเรื่องส่วนตัว โดยมีการเรียงลำดับได้อย่างเหมาะสม

8. การมีบุคลิกภาพร่างกายที่ดี

8.1. ต้องมีการพัฒนบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีความยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือแก่ผู้อื่น

9. มีการสื่อสารที่ดี

9.1. เป็นผู้ฟังที่ดี รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น สื้อสารชัดเจน เข้าใจง่าย พูดจาไพเราะ