شخصیت سالم

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
شخصیت سالم by Mind Map: شخصیت سالم

1. درمان گروهی

1.1. شناخت خود و نمایش درون

1.2. هدف

1.2.1. تعریف شخصیت سالم

1.3. تاکید

1.3.1. کشف استعداد های پنهان خود

2. روانشناسی

2.1. در ابتدا

2.1.1. بررسی بیماری روانی

2.2. اخیرا

2.2.1. دگرگونی شخصیت و کمال

2.3. کانون توجه

2.3.1. باید پژوهش و بررسی شخصیت سالم باشد

3. مکتب رفتارگرایی

3.1. انسان مانند ماشین

3.2. نقش محرک های بیرونی بر رفتار

4. مکتب روانکاوی

4.1. توجه به رفتار روان نژند و روان پریش

4.2. نقش نیروهای زیستی و دوران کودکی بر رفتار

5. روانشناسی کمال یا انسان گرا ها

5.1. توانایی انسان در رشد و شکوفایی خود

6. جنبش استعداد بشری

6.1. کمال یعنی رسیدن به فراسوی بهنجاری

7. تعریف

7.1. طبق نظریه های روانشناسان در توضیح فراسوی بهنجاری

7.2. مضمونی پیچیده و سرشار از نیمه حقیقت ها و سلیقه شخصی