การพัฒนาหลักสูตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพัฒนาหลักสูตร by Mind Map: การพัฒนาหลักสูตร

1. ความหมายของการศึกษา

1.1. - เป็นกระบวนการทางสังคมที่ทำให้คนได้มีการเรียนรู้ และพัมนาไปสู่การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สรุปคือการศึกษาเป็นกระบวนการวิธีส่งเสริม ให้บุลคลเจริญเติบโตและมีความงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

2. ความหมายของหลักสูตร

2.1. - การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นการพัฒนา หลักสูตรไว้หลายกรณีสมารถนำมา สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตรเพื่อความเข้าใจดังนี้

2.1.1. - หลักสูตรในฐานะที่เป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง

2.1.2. - หลักสูตรในฐานะที่เป็นกิจกรรมต่างๆที่จะให้แก่ผู้เรียน

2.1.3. - หลักสูตรในฐานแผนสำหรับจัดโอกาสการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ที่คาดหวังแก่นักเรียน

2.1.4. - หลักสูตรในฐานะที่เป็นวิชาและเนื้อหาสาระที่จัดให้แก่ผู้เรัยน

2.1.5. - หลักสูตรในฐานะที่เป็นเอกสารหลักสูตร

2.1.6. - หลักสูตรในฐานะที่เป็นมวลประสบการณ์

2.1.7. - หลักสูตรในฐานะที่เป็นระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

3. คุณสมบัติของหลักสูตร

3.1. การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง

3.1.1. คุณสมบัติข้อนี้แสดงให้เห็นถึงว่าหลักสูตรมีความต่อเนื่องกัน ไปตามความต้องการสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

3.2. หลักสูตรมีลักษณะเป็นพลวัตและเปลี่ยนแปลงไปตาม ความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสัมคมอยู่เสมอ

3.2.1. คุณสมบัตินี้แสดงว่าประสบการณ์และกิจกรรมการเรียน การสอนที่จัดให้แก่ผู้เรียนจะไม่ซ้ำเหมือนเดิม

4. ความสำคัญของหลักสูตร

4.1. 1. หลักสูตรเป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองให้มีคุณภาพ

4.2. 2. หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการจัดการศึกษา

4.3. 3. หลักสูตรเป็นโครงการและแนวทางในการให้การศึกษา

4.4. 4. ในระดับโรงเรียนหลักสูตรจะให้แนวปฏิบัติแก่ครู

4.5. 5. หลักสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงาม และพัฒนาการของเด็กตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา

4.6. 6. หลักสูตรเป็นเครื่องกำหนดแนวทางในการจัดประสบ การณ์ว่าผู้เรียนและสังคมควรจะได้รับสิ่งใดบ้างที่จะ เป็นประโยชน์แก่เด็กโดยตรง

4.7. 7. หลักสูตรเป็นเครื่องกำหนดว่าเนื้อหาวิชาอะไรบ้างที่จะช่วย ให้เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างราบรื่นเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

4.8. 8. หลักสูตรเป็นเครื่องกำหนดว่าวิธีการดำเนินชีวิต ของเด็กให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและผาสุกเป็นอย่างไร

4.9. 9. หลักสูตรย่อมทำนายลักษณะของสังคมในอนาคตว่าจะเป็นเช่นไร

4.10. 10. หลักสูตรย่อมกำหนดแนวทางความรู้ความสามารถ ความประพฤติทักษะและเจตคติของผู้เรียนในอันที่ จะอยู่ร่วมในสังคมและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

5. องค์ประกอบของหลักสูตร

5.1. 1.จุดมุ่งหมาของหลักสูตร

5.2. 2.เนื้อหา

5.3. 3.การนำหลักสูตรไปใช้

5.4. 4.การประเมินผลหลักสูตร

6. ลักษณะของหลักสูตรที่ดี

6.1. 1. หลักสูตรเป็นเสมือน เบ้าหลอมพลเมืองให้มีคุณภาพ

6.2. 2. หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการจัดการศึกษา

6.3. 3. หลักสูตรเป็นโครงการและแนวทางในการให้การศึกษา

6.4. 4. ในระดับโรงเรียนหลักสูตรจะให้แนวปฏิบัติแก่ครู

6.5. 5. หลักสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงาม และพัฒนาการของเด็กตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา

6.6. 6. หลักสูตรเป็นเครื่องกำหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่าผู้เรียน และสังคมควรจะได้รับสิ่งใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์แก่เด็กโดยตรง

7. ลักษณะทั่วไปของการศึกษา

7.1. การศึกษามิใช่ผลของการเรียนรู้ที่เกิดจากประโยชน์ของมุษย์ เพราะสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาไม่มีประโยชน์อันใดหากไม่นำไปใช้

7.2. - กระบวนการทุกชนิดที่ช่วยพัฒนาหรือปรับปรุง

7.3. - การศึกษาเป็นกระบวนการ หรือเป็นเพียงเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่ง