Khái niệm tư tưởng HCM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Khái niệm tư tưởng HCM by Mind Map: Khái niệm tư tưởng HCM

1. là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa MLN

2. sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại

2.1. nhằm giải phóng DT, GC, CN

3. là một hệ thống toàn diện sâu sắc

3.1. vấn đề cơ bản của cách mạng Vn

3.2. - dân tộc và CM GP dân tộc CNXH và con đường quá độ Đcs vn Đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế Xây dụng nhà nước... Văn hóa đạo đức và xây dựng con người...