Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Helo by Mind Map: Helo

1. xin chào bạn

1.1. tớ là mèo

2. chào bạn mèo

2.1. tớ là trâu

3. xin chào cả nhà

3.1. mình là trâu