ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ by Mind Map: ÖĞRETİM İLKE VE  YÖNTEMLERİ

1. Öğretim Yöntemleri

1.1. 1. Anlatım

1.2. 2. Tartışma

1.2.1. Münazara (Savlı Tartışma)

1.2.2. Zıt Panel

1.2.3. Forum

1.2.4. Açıkoturum

1.2.5. Kollegyum

1.2.6. Sempozyum (Bilgi Şöleni)

1.2.7. Çember Tartışma

1.2.8. Vızıltı Grupları

1.2.9. Workshop (Çalıştay)

1.2.10. Fikir Taraması

1.2.11. Seminer

1.2.12. Konferans

1.2.13. Büyük Grup Tartışması

1.2.14. Panel

1.2.15. Sokrat Semineri

1.2.16. Sokratik Tartışma

1.3. 3. Örnek Olay

1.4. 4. Gösterip Yaptırma

1.5. 5. Proje

1.6. 6. Problem Çözme

1.7. 7. Bireysel Çalışma

1.8. 8. Örnek Olay

2. Öğretim İlkeleri

2.1. 1. Öğrenciye Görelik (Düzeye Uygunluk)

2.2. 2. Yaşama Yakınlık (Hayatilik)

2.3. 3. Açıklık (Alenilik)

2.4. 4. Etkin Katılım (İş/Aktivite)

2.5. 5. Somuttan Soyuta (Piaget)

2.6. 6. Basitten Karmaşığa (Kolaydan Zora)

2.7. 7. Bilinenden Bilinmeyene

2.8. 8. Yakından Uzağa (Fiziksel Çevre)

2.9. 9. Ekonomiklik (Tasarruf)

2.10. 10. Güncellik ( Aktüalite)

2.11. 11. Bütünlük

2.12. 12. Sosyallik

2.13. 13. Bilgi Ve Becerinin Güvence Altına Alınması

2.14. 14. Tümdengelim

2.15. 15. Transfer

2.16. 16. Hedefe Görelik (Amaca Uygunluk)

3. Öğrenme Modelleri Ve Yaklaşımları

3.1. Anlamlı Öğrenme (AUSUBEL)

3.2. Tam Öğrenme (BLOOM)

3.2.1. Öğrenci Niteliği

3.2.1.1. Bilişsel Giriş Davranışları

3.2.1.2. Duyuşsal Giriş Özellikleri

3.2.2. Öğretim Hizmetlerinin Niteliği

3.2.2.1. Pekiştirme

3.2.2.2. İpucu

3.2.2.3. Dönüt Düzeltme

3.2.2.4. Etkin Katılım

3.2.3. Öğrenme Ürünleri

3.3. Programlı Öğretim (SKINNER)

3.3.1. Küçük Adımlar

3.3.2. Kademeli İlerleme

3.3.3. Etkin Katılım

3.3.4. Bireysel Hız

3.3.5. Anında Dönüt

3.3.6. Başarı İlkesi

3.4. Yapılandırmacılık (VICO)

3.4.1. Bilişsel Yapılandırmacılık (PIAGET)

3.4.2. Sosyal Yapılandırmacılık (VYGOTSKY)

3.4.3. Radikal Yapılandırmacılık (VON GLASERFELD)

3.5. Bilgisayar Destekli Öğrenme

3.6. İş Birlikli Öğrenme (SLAVIN- KAGAN)

3.6.1. Ayrılıp- Birleşme (JIGSAW)

3.6.2. Takım-Oyun-Turnuva

3.6.3. Öğrenci Takımları/ Başarı Grupları

3.6.4. Başarı Bölümleri

3.6.5. Karşılıklı Sorgulama (Tartışma Grubu)

3.6.6. Takım Destekli Bireyselleştirme

3.6.7. Birlikte Öğrenme

3.6.8. Küçük Grupla Öğretim

3.6.9. Akran Öğretimi

3.7. Okulda Öğrenme (CARROLL)

3.7.1. Modelin Değişkinleri

3.7.1.1. Yetenek

3.7.1.2. Öğretimden Yararlanma Yeteneği

3.7.1.3. Sebat/Sabır

3.7.1.4. Fırsat

3.7.1.5. Öğretimin Niteliği

3.8. Temel Öğretim (GLASSER)

3.9. Etkili Öğretim (SLAVIN)

3.10. Öğretim Durumları Modeli (GAGNE)

3.11. Proje Tabanlı Öğrenme (KILPATRICK)

3.12. Probleme Dayalı Öğrenme (DEWEY)

3.12.1. Problemi Anlama

3.12.2. Tanımlama

3.12.3. Veri Toplama

3.12.4. Hipotez Oluşturma

3.12.5. Organize Etme

3.12.6. Denenceleri Test Etme

3.12.7. Sonuca Ulaşma

3.13. Yaşantısal Öğrenme Modeli (KOLB)

3.13.1. Somut Yaşantı

3.13.2. Yansıtıcı Gözlem

3.13.3. Soyut Kavramsallaştırma

3.13.4. Aktif Yaşantı

3.14. Çoklu Zeka Kuramı (GARDNER)

3.14.1. Zeka Alanı

3.14.1.1. Sözel

3.14.1.2. Mantıksal/Matematiksel

3.14.1.3. Görsel/ Uzamsal

3.14.1.4. Sosyal/Kişisel Arası

3.14.1.5. İçsel/Öze Dönük

3.14.1.6. Bedensel/Kinestetik

3.14.1.7. Müziksel/Ritmik

3.14.1.8. Doğacı

3.15. Kuantum Öğrenme (DI PORTER)

3.16. Beyin Temelli Öğrenme (HEBB)

3.17. Tutor Destekli Öğretim

3.18. Yapısalcılık

3.19. Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller Planı)

3.20. Model Alarak Öğrenme (Bandura)

3.21. Aktif Öğrenme

4. Öğretim Teknikleri

4.1. 1. Bireysel

4.1.1. Bireyselleştirilmiş Öğretim(Keller Planı)

4.1.2. Tutor Destekli Öğretim

4.1.3. Bilgisayar Destekli Öğretim

4.1.4. Pogramlı Öğretim

4.1.4.1. Küçük Adımlar

4.1.4.2. Ekin Katılım

4.1.4.3. Bireysel Hız

4.1.4.4. Anında Dönüt-Düzeltme

4.1.4.5. Başarı

4.1.5. Bilişsel Çıraklık

4.1.6. Tutor Destekli Eğitim

4.1.7. Akran Eğitimi

4.2. 2. Grupla

4.2.1. 5N 1K

4.2.2. Akrostiş

4.2.3. Akvaryum

4.2.4. Altı Ayakkabı Uygulaması

4.2.5. Altı Şapkalı Düşünme

4.2.6. Analoji Ve Metafor

4.2.7. Argümantasyon(Dayanaklandırma)

4.2.8. Arkası Yarın

4.2.9. Benzetim (Simülasyon)

4.2.10. Beyin Eseri/Ürünü

4.2.11. Beyin Fırtınası

4.2.12. Dedikodu

4.2.13. Deney

4.2.14. Drama

4.2.15. Düşün-Eşleş-Paylaş

4.2.16. Ekiple Öğretim

4.2.17. Eğitsel Oyun

4.2.18. Fikir Taraması

4.2.19. Görüş Geliştirme

4.2.20. Gösteri

4.2.21. İstasyon

4.2.22. Kar Topu

4.2.23. Konuşma Halkası

4.2.24. Köşelenme

4.2.25. Mikro Öğretim

4.2.26. Pazaryeri

4.2.27. Philips 66

4.2.28. Rol Oynama

4.2.29. Sinektik (İlişkilendirme)

4.2.30. Soru-Cevap

4.2.31. Tahmin Gözlem Açıklama(TGA Diyagramı)

4.2.32. Tarihsel Empati

4.2.33. Öykü Oluşturma

4.2.34. Öğrenme Halkası

4.3. 3. Sınıf Dışı

4.3.1. Gezi

4.3.2. Gözlem

4.3.3. Görüşme

4.3.4. Sergi

4.3.5. Ödev

5. Öğretim Stratejiler

5.1. 1. Araştırma İnceleme (DEWEY)

5.2. 2. Buluş Yolu (BRUNER)

5.3. 3. Sunuş Yolu (AUSUBEL)

6. 5 E Modeli

7. 7 E Modeli

8. 3 E Modeli

9. Kavram Öğretimi

9.1. Teknikleri

9.1.1. Kavram Haritaları

9.1.1.1. Örümcek Ağı Haritası

9.1.1.2. Olaylar Zinciri

9.1.1.3. Hiyerarşik

9.1.2. Zihin Haritaları

9.1.3. Bilgi Haritaları

9.1.4. V- Diyagramı

9.1.5. Kavram Karikatürleri

9.1.6. Kavram Kargaşası Yaratma Tekniği

9.1.7. Kavram Ağı(Semantik Ağı)

9.1.8. Balık Kılçığı

9.1.9. Anlam Çözümleme Tablosu

9.1.10. Yapılandırılmış Izgara

9.1.11. Kavramsal Değişim Metinleri

9.1.12. İki Aşamalı Teşhis Testleri

9.1.13. Tekzip Metinleri

9.1.14. Kelime İlişkilendirme Testleri(KİT)

9.1.15. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç(TDA)

9.1.16. Çalışma Yaprakları

9.1.17. Öğretim Yaprakları

10. Öğrenme Stilleri Ve Üst Düzey Düşünme Becerileri

10.1. Öğrenme Stratejileri

10.1.1. Dikkat

10.1.2. Tekrar

10.1.3. Anlamlandırmayı Arttırma

10.1.4. Yürütücü Biliş

10.1.5. Duyuşsal

10.2. Öğrenme Stilleri

10.2.1. Yaşantı Temelli Öğrenme Modeli(Kolb)

10.2.2. Dunn Ve Dunn Öğrenme Stilleri Modeli

10.2.3. Gregorc'un Öğrenme Stilleri Modelleri

10.3. Üst Düzey Düşünme Becerileri

10.3.1. Eleştirel Düşünme

10.3.2. Yaratıcı Düşünme

10.3.2.1. Hazırlık

10.3.2.2. Kuluçka

10.3.2.3. Aydınlanma

10.3.2.4. Değerlendirme

10.3.3. Yansıtıcı Düşünme

10.3.4. Metabilişsel Düşünme

10.3.5. Bilimsel Düşünme Becerileri

10.3.5.1. Temel Süreçler

10.3.5.1.1. Gözlem Yapma

10.3.5.1.2. Ölçme

10.3.5.1.3. Sınıflama

10.3.5.1.4. Verileri Kaydetme

10.3.5.2. Nedensel Süreçler

10.3.5.2.1. Önceden Kestirme

10.3.5.2.2. Değişkenleri Belirleme

10.3.5.2.3. Verileri Yorumlama

10.3.5.2.4. Sonuç Çıkarma

10.3.5.3. Deneysel Süreçler

10.3.5.3.1. Hipotez Kurma/Değerlendirme

10.3.5.3.2. Verileri Kullanma/Model Oluşturma

10.3.5.3.3. Karar Verme

10.3.5.3.4. Değişkinleri Değiştirme/Kontrol Etme

10.3.5.3.5. Deney Yapma

10.3.6. Yakınsak Ve Iraksak Düşünme Becerileri

10.3.7. Yanal Düşünme

10.3.8. AnalitikDüşünme

11. Öğrenme Yaklaşımları Ve Modelleri

11.1. Yapılandırmacılık(Vico)

11.1.1. Bilişsel(Piaget)

11.1.2. Sosyal(Vygotsky)

11.1.3. Radikal(Von Glasersfeld)

11.2. Çoklu Zeka Kuramı(Gardner)

11.2.1. Sözel

11.2.2. Mantıksal/Matematiksel

11.2.3. Görsel/Uzamsal

11.2.4. Sosyal/Kişiler Arası

11.2.5. İçsel/Öze Dönük

11.2.6. Bedensel/Kinestetik

11.2.7. Müziksel/Ritmik

11.2.8. Doğacı

11.3. Proje Tabanlı Öğrenme(Kilpatrick)

11.4. Probleme Dayalı Öğrenme (Kolb)

11.5. Aktif Öğrenme

11.6. Okulda Öğrenme(Carroll)

11.6.1. Değişkenler

11.6.1.1. Yetenek

11.6.1.2. Öğretimden Yararlanma Yeteneği

11.6.1.3. Sebat/Sabır

11.6.1.4. Fırsat

11.6.1.5. Öğretimin Niteliği

11.7. Tam Öğrenme(Bloom)

11.8. Etkili Öğrenme Modeli

11.9. Temel Öğretme Modeli(Glasser)

11.10. İşbirliğine Dayalı Öğretim Modeli(Slavin-Kagan)

11.10.1. Ayrılıp-Birleşme(Jigsaw)

11.10.2. Takım-Oyun-Turnuva

11.10.3. Öğrenci Takımları

11.10.4. Başarı Bölümleri

11.10.5. Karşılıklı Sorgulama

11.10.6. Takım Destekli Bireyselleştirme

11.10.7. Birlikte Öğrenme

11.11. Öğretim Durumları Modeli(Gagne)

11.12. Basamaklı Öğretim

11.13. Kuantum Öğrenme(Di Porter)

11.14. Beyin Temelli Öğrenme(Hebb)

11.15. İnternet Tabanlı Öğrenme

11.16. Uzaktan Eğitim

11.17. Harmanlanmış Eğitim

11.18. Yaşantısal Öğrenme Modeli(Kolb)

11.18.1. Somut Yaşantı

11.18.2. Yansıtıcı Gözlem

11.18.3. Soyut Kavramsallaştırma

11.18.4. Aktif Yaşantı

11.19. Ters-Yüz Öğrenme

11.20. Anlamlı Öğrenme(Ausubel)

11.21. Programlı Öğretim(Skinner)

12. Eğitimle İlgili Temel Kavramlar

12.1. Yaklaşım/Model

12.2. Strateji

12.3. Yöntem

12.4. Teknik

12.5. Taktik