ĐẠO ĐỨC KINH DOANH-ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH-ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP by Mind Map: ĐẠO ĐỨC KINH  DOANH-ĐẠO ĐỨC NGHỀ  NGHIỆP

1. Đạo đức nghề nghiệp là gì ?

2. Định nghĩa

3. Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn

4. Liêm chính, khách quan

5. Tư cách nghề nghiệp

6. Tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp