โรคไข้เลือดออก

การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โรคไข้เลือดออก by Mind Map: โรคไข้เลือดออก

1. คน

1.1. ความรู้

1.1.1. การสื่อสารความเสี่ยง

1.1.1.1. แผ่นความรู้คู่บ้าน

1.1.2. ผ่านหอกระจายข่าว

1.1.3. ติดตามเยี่ยมบ้าน

1.1.4. ให้ความรู้ 3 เก็บ 3 โรค

1.2. ความตระหนัก

1.2.1. ติดตามเยี่ยมโดยอสม./จนท/ผู้นำฯ

1.2.2. กิจกรรมบ้านน่าอยู่

1.2.3. การณรงค์สุ่มลูกน้ำไขว้หมู่บ้าน

1.3. กลุ่มเสี่ยง

1.3.1. เด็กวัยเรียน

1.3.1.1. เด็กบางส่วนเรียนนอกพื้นที่

2. สิ่งแวดล้อม

2.1. บูรณาการโครงการพระราชดำริ

2.2. รณรงค์ Big Cleannig Day

2.3. รณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง

2.4. โครงการบ้านน่าอยู่

3. ยุงลาย

3.1. การใช้สารเคมี

3.1.1. ทรายกำจัดลูกน้ำ

3.1.2. น้ำยาเคมีสูตรผสม

3.2. การใช้วิธีชีวภาพ

3.2.1. สมุนไพรไล่ยุง

3.2.2. มะกรูด

3.2.3. ปลากินลูกน้ำ

3.3. การใช้วิธีทางกายภาพ

3.3.1. ยุทธการจู่่โจม 1645 เนินสง่า 48

3.3.2. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงทุกวันศุกร์