Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHÂU PHI by Mind Map: CHÂU PHI

1. THIÊN NHIÊN

1.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ- KHOÁNG SẢN

1.2. KHÍ HẬU- ĐẶC ĐIỂM KHÁC CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

1.3. THỰC HÀNH

2. DÂN CƯ -XÃ HỘI

2.1. LỊCH SỬ DÂN CƯ

2.1.1. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ

2.1.2. DÂN CƯ

2.2. SỰ BÙNG NỔ DÂN SỐ -XUNG ĐỘT TỘC NGƯỜI

3. KINH TẾ

3.1. NÔNG NGHIỆP

3.1.1. NGÀNH TRỒNG TRỌT

3.1.2. NGÀNH CHĂN NUÔI

3.2. CÔNG NGHIỆP

3.2.1. SỰ PHÂN BỐ cncp

3.3. DỊCH VỤ

3.4. ĐÔ THỊ HÓA

4. CÁC KHU VỰC

4.1. BẮC PHI

4.1.1. KHÁI QUÁT TỰ NHIÊN

4.1.2. KHÁI QUÁT KINH TÉ- XÃ HỘI

4.2. KHU VỰC TRUNG PHÍ

4.2.1. KHÁI QUÁT TỰ NHIÊN

4.2.2. KHÁI QUÁT KINH TẾ- XÃ HỘI

4.3. KHU VỰC NAM PHI

4.3.1. KHÁI QUÁT TỰ NHIÊN

4.3.2. KHÁI QUÁT KINH TẾ XÃ HỘI

5. SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA BA KHU VỰC