แผนภูมิระบบบัญชีสหกรณ์การเกษตร (สำหรับสหกรณ์ที่เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แผนภูมิระบบบัญชีสหกรณ์การเกษตร (สำหรับสหกรณ์ที่เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) by Mind Map: แผนภูมิระบบบัญชีสหกรณ์การเกษตร (สำหรับสหกรณ์ที่เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1. งบทดลอง

1.1. งบการเงิน

1.1.1. งบดุล

1.1.2. งบกำไรขาดทุน

1.1.3. งบต้นทุนขาย

1.1.4. งบต้นทุนการผลิต

2. สมุดบันทึกรายการขั้นต้น

2.1. สมุดเงินสด

2.1.1. ใบสำคัญรับ

2.1.1.1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

2.1.1.2. ใบส่งเงินฝาก

2.1.2. ใบสำคัญจ่าย

2.1.2.1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ของผู้รับเงินจากสหกรณ์

2.1.2.2. ใบรับเงินกู้

2.1.2.3. ใบเบิกเงิน

2.1.2.4. ใบถอนเงินฝาก

2.1.2.5. ใบนำฝากธนาคาร

2.2. สมุดรายได้ค่าบริการ

2.2.1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

2.2.2. ใบสำคัญการให้บริการ/ใบกำกับภาษี

2.2.3. ใบสำคัญการให้บริการ

2.3. สมุดรายวันทั่วไป

2.3.1. ใบส่งคืนสินค้า

2.3.2. ใบโอนบัญชี

2.3.3. ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี

2.4. สมุดซื้อสินค้า

2.4.1. ใบเบิกเงิน

2.4.2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากผู้ขาย

2.4.3. ใบรับสินค้า

2.4.4. ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษีจากผู้ขาย

2.5. สมุดขายสินค้า

2.5.1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

2.5.2. ใบสำคัญการให้บริการ/ใบกำกับภาษี

2.5.3. ใบสำคัญการให้บริการ

2.5.3.1. ใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี

3. สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย

3.1. รายงานภาษีซื้อ

3.2. รายงานภาษีขาย

4. สมุดบัญชีแยกประเภท

4.1. บัญชีย่อยและทะเบียน

4.1.1. บัญชีย่อยเจ้าหนี้การค้า

4.1.2. บัญชีย่อยลูกหนี้ให้เงินกู้ระยะสั้น

4.1.3. บัญชีย่อยลูกหนี้ให้เงินกู้ระยะปานกลาง

4.1.4. บัญชีย่อยลูกหนี้ค่าบริการ

4.1.5. บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินฝากออมทรัพย์

4.1.6. บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินฝากประจำ

4.1.7. บัญชีย่อยลูกหนี้การค้า

4.1.8. บัญชีย่อยลูกหนี้อื่นๆ

4.1.9. ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น

4.1.10. ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร

4.1.11. ทะเบียนคุมสินค้า

4.1.12. ทะเบียนสถิติธุรกิจของสมาชิก