แผนภูมิระบบบัญชีสหกรณ์การเกษตร สำหรับสหกรณ์ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

sasivimolp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แผนภูมิระบบบัญชีสหกรณ์การเกษตร สำหรับสหกรณ์ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม by Mind Map: แผนภูมิระบบบัญชีสหกรณ์การเกษตร สำหรับสหกรณ์ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. สมุดขายสินค้า

1.1. ใบรับเงินขายสินค้า

1.2. ใบกำกับสินค้า

2. งบทดลอง

2.1. งบการเงิน

2.1.1. งบกำไรขาดทุน

2.1.2. งบต้นทุนขาย

2.1.3. งบดุล

2.1.4. งบต้นทุนการผลิต

3. สมุดเงินสด

3.1. ใบสำคัญรับ

3.1.1. ใบส่งเงินฝาก

3.1.2. ใบเสร็จรับเงิน

3.1.3. ใบรับเงินขายสินค้า

3.2. ใบสำคัญจ่าย

3.2.1. ใบนำฝากธนาคาร

3.2.2. ใบรับเงินกู้

3.2.3. ใบถอนเงินฝาก

3.2.4. ใบเสร็จรับเงินของผู้รับเงินจากสหกรณ์

3.2.5. ใบเบิกเงิน

4. สมุดซื้อสินค้า

4.1. ใบเบิกเงิน

4.2. ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย

4.3. ใบกำกับสินค้าจากผู้ขาย

4.4. ใบรับสินค้า

5. สมุดรายได้ค่าบริการ

5.1. ใบเสร็จรับเงิน

5.2. ใบสำคัญการให้บริการ

6. สมุดรายวันทั่วไป

6.1. ใบโอนบัญชี

7. สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

7.1. ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น

7.1.1. ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร

7.1.2. ทะเบียนคุมสินค้า

7.1.3. ทะเบียนสถิติธุรกิจของสมาชิก

7.2. บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากออมทรัพย์

7.2.1. บัญชีย่อยเจ้าหนี้การค้า

7.2.2. บัญชีย่อยลูกหนี้เงินให้กู้ระยะสั้น

7.2.3. บัญชีย่อยลูกหนี้ค่าบริการ

7.2.4. บัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง

7.2.5. บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากประจำ

7.2.6. บัญชีย่อยลูกหนี้การค้า

7.2.7. บัญชีย่อยลูกหนี้อื่น ๆ