ĐẶC TÍNH SINH LÝ CỦA VSV

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐẶC TÍNH SINH LÝ CỦA VSV by Mind Map: ĐẶC TÍNH SINH LÝ CỦA VSV

1. TRAO ĐỔI CHẤT

1.1. KN

1.1.1. đồng hóa

1.1.2. dị dóa

1.1.3. Chất dinh dưỡng

1.1.4. quá trình dd

1.2. Phương thức dinhh dưỡng

1.2.1. nguồn chất dd

1.2.1.1. Cacbon

1.2.1.1.1. Tự dưỡng

1.2.1.1.2. Dị dưỡng

1.2.1.2. Nito

1.2.1.2.1. Tự dưỡng

1.2.1.2.2. Di dưỡng

1.2.2. nguồn năng lượng

1.2.2.1. Quang năng

1.2.2.1.1. Vô cơ

1.2.2.1.2. Hữu cơ

1.2.2.2. Hóa năng

1.2.2.2.1. Vô cơ

1.2.2.2.2. Hữu cơ

1.3. Con đường hấp thụ

1.3.1. Khuếch tán đơn giản

1.3.2. Vận chuyển hóa xúc tiến

2. TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG

2.1. KN

2.1.1. Sự trao đổi năng lượng

2.2. phương thức thu nhận năng lượng

2.2.1. Từ sự oxy hóa các chất hữu cơ

2.2.2. Từ nguồn jopwj chất vô cơ

2.2.3. Nhờ quá trình quang hợp của VSV

2.3. Sinh trưởng và phát triển

2.3.1. Các KN

2.3.2. Các điều kiện nuôi cấy

2.3.3. Các phương pháp xác định

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng

2.4.1. Cơ chế

2.4.1.1. Điểm tối thiểu

2.4.1.2. Điểm tối thích

2.4.1.3. Điểm cực đại

2.4.2. Vật lý

2.4.2.1. Độ ẩm

2.4.2.2. Áp lực

2.4.2.3. Âm thanh

2.4.2.4. Nhiệt độ

2.4.2.5. Sức căng bề mặt

2.4.2.6. Các tia bức xạ

2.4.2.6.1. Tia sáng mặt trời

2.4.2.6.2. Tia tử ngoại

2.4.2.6.3. Các tia bức xạ ion hóa

2.4.2.6.4. sóng vô tuyến điện

2.4.3. Hóa học

2.4.3.1. pH môi trường

2.4.3.2. Thế oxy hóa - khử

2.4.3.3. Các chất diệt khuẩn

2.4.3.3.1. Kim loại nặng

2.4.4. Sinh học

2.4.4.1. cộng sinh

2.4.4.2. hỗ sinh

2.4.4.3. kí sinh

2.4.4.4. đối kháng