การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึกษา

1.1. คอมพิวเตอช่วยสอน

1.1.1. http://senarak.tripod.com/cai2.htm

1.2. การสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

1.2.1. http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/Pages/newsdetails.aspx?nid=70

1.3. การตวจข้อสอบ

1.3.1. http://www.todsob.com/scanx.htm

2. ด้านการขนส่งและการคมนาคม

2.1. แก้ไขปัญหาการจราจร

2.1.1. http://cpd.bangkok.go.th/files/admin/samart4-02-55.pdf

3. ด้านการแพทย์

3.1. หาสถิติระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติว่า ในด้านการเกิด การตาย การเป็นโรคต่างๆ นั้น มีแนวโน้มอย่างไร

3.2. หาสถิติการใช้บริการด้านสาธารณสุข และความจำเป็นในการจัดบริการด้านสาธารณสุข เพื่อวางแผนจัดบริการด้านสาธารณสุข

3.3. เก็บสถิติในรูปแบบมาตรฐาน ให้แพทย์สามารถนำไปใช้ศึกษาวางแผนว่า จะให้บริการแก่คนไข้ของตนอย่างไร

4. ด้านงานทางภาครัฐและเอกชน

4.1. กรมสรรพากร ให้บริการ คำนวณภาษี และรับชำระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

4.2. ที่ว่าการอำเภอ ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ และ การทำบัตรประชาชน เป็นต้น

4.3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ ใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลสถิติสำมะโนประชากร หรือวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เป็นต้น

5. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

5.1. อุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์ ได้ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบ รถยนต์

5.2. อุตสาหกรรมการพิมพ์ เช่นระบบการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

6. ด้านกีฬา

6.1. การใช้โปรแกรมประเมินผล

6.2. โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

6.3. ระบบการจัดการและรานยงานผลการแข่งขันกีฬา

6.4. นำเสนอข้อมูลทางด้านกีฬา

7. ด้านงานบันเทิง

7.1. เกมส์

7.1.1. http://gamecenter.kapook.com/

7.2. เพลง

7.2.1. http://www.rsonlinemusic.com/home.php

7.3. ภาพยนต์

7.3.1. http://www.siamzone.com/movie/