MÂU THUẪN LÀ NGUỒN GỐC CỦA SƯ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MÂU THUẪN LÀ NGUỒN GỐC CỦA SƯ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN by Mind Map: MÂU THUẪN LÀ NGUỒN GỐC  CỦA SƯ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN

1. Mặt đối lập của mâu thuẫn

1.1. khuynh hướng, tính chất, đặc điểm…mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau.

2. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập

2.1. - Hai đối lập luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. - Trong mỗi mâu thuẫn, sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập không tách rời nhau. - Sự vật, hiện tượng nào cũng có mâu thuẫn

3. Sự thống nhất của các mặt đối lập

3.1. Trong mỗi mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau. Trong triết học, đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập.

4. một chỉnh thể có hai mặt vừa thống nhất vừa đấu tranh

5. Giải quyết mâu thuẫn?

5.1. - Là kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, là mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới được hình thành, sự vật hiện tượng cũ được thay thể bằng sự vật hiện tượng mới.

6. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập không phải bằng con đường điều hòa mâu thuẫn

7. MÂU THUẪN