CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHUẨN HÓA DỮ LIỆU by Mind Map: CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

1. Khái niệm

1.1. Quá trình ra soát

1.2. Thuộc tính

1.2.1. Thực thể

2. Yêu cầu

2.1. Tránh lặp lại

2.2. Cùng thuộc tính

2.2.1. Tên khác

2.3. Thuộc tính

2.3.1. Chưa được hiểu rõ

2.3.2. Hiểu theo nhiều nghĩa