PHƯƠNG PHÁP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHƯƠNG PHÁP by Mind Map: PHƯƠNG PHÁP

1. PP QUY NẠP

1.1. VVV

1.2. V

1.3. F

1.4. V

2. PP DIỄN DỊCH

2.1. D

2.2. Đ

2.3. F

2.4. F