การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี by Mind Map: การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี

1. 2.1 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

1.1. ข้อมูล

1.2. เงื่อนไขที่ชัดเจน

1.3. ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา

1.4. ตัวแปร

2. 2.2 การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา

2.1. ข้อมูลเข้า

2.2. ข้อมูลออก

3. 2.3 การออกแบบขั้นตอนวิธี

3.1. ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธี

3.2. การออกแบบและพิจารณาเงื่อนไข

4. 2.4 การทำซ้ำ

4.1. การทำซ้ำในรายการ

4.2. การทำซ้ำด้วยเงื่อนไข

5. 2.5 การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล

5.1. การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล

5.2. การค้นหาข้อมูล