Chủ đề 6: Chiến lược định giá

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chủ đề 6: Chiến lược định giá by Mind Map: Chủ đề 6: Chiến lược định giá

1. Các chiến lược định giá sản phẩm mới

1.1. Định giá thị trường hớt váng

1.2. Định giá thâm nhập thị trường

2. Chiến lược định giá tổ hợp sản phẩm

2.1. Định giá dòng sản phẩm

2.1.1. Dựa trên giá trị và chi phí sản xuất

2.1.1.1. Thể hiện các mức giá trị,chất lượng trong tâm trí khách hàng

2.1.1.1.1. giá chênh lệch lớn

2.1.1.1.2. giá không chênh lệch lớn

2.2. Định giá sản phẩm tùy chọn

2.2.1. Đưa ra những sản phẩm tùy khách chọn thêm cùng với sản phẩm chính

2.2.1.1. VD: khi mua xe hơi giá sẽ tùy theo các thiết bị lắp đặt

2.3. Định giá sản phẩm bắt buộc

2.3.1. Sản phẩm phải được dùng kèm theo với sản phẩm chính

2.3.1.1. Gía sản phẩm chính ở mức thấp,sản phẩm bổ trợ ở mức cao,lợi nhuân dồn về phía sản phẩm bổ trợ

2.4. Định giá phụ phẩm

2.4.1. Là các sản phẩm có được trong quá trình sản xuất chế biến sản phẩm chính

2.4.1.1. Tìm được thị trường

2.4.1.1.1. Giảm chi phí sản xuất nên tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm chính

2.4.1.1.2. Đem lại lơi nhuận cao VD :phụ phẩm trong ngành chế biến thịt gà là xương,lòng,gan,tim... có thể bán tiếp

2.5. Định giá gói sản phẩm

2.5.1. 1 tập hợp các sản phẩm hay dịch vụ đồng bộ và bổ sung cho nhau.

2.5.1.1. Mức giá thấp hơn với Tổng mức giá của các sản phẩm tạo thành VD : Các combo ở KFC,Lotteria

3. Chiến lược điều chỉnh giá

3.1. Chiết khẩu và giảm giá niêm yết

3.2. Định giá phân khúc

3.3. Định giá tâm lý

3.4. Định giá khuyến mãi

3.5. Định giá khu vực địa lý

3.6. Định giá động

3.7. Định giá quốc tế

4. Thay đổi giá

4.1. Sáng kiến thay đổi giá

4.1.1. Sáng kiến giảm giá

4.1.2. Nghĩ cách tăng giá

4.1.3. Phản ứng của người mua với việc tăng giá

4.2. Phản hồi trước sự thay đổi giá

5. Chính sách công và tiếp thị

5.1. Định giá trong phạm vi cấp độ kênh

5.2. Định giá theo cấp độ kênh