YFC's EXTERNAL RELATION

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
YFC's EXTERNAL RELATION by Mind Map: YFC's EXTERNAL RELATION

1. trung tâm tin học

1.1. phân vân

1.1.1. Trung Tâm Anh ngữ- Tin Học ABEC

1.2. các trung tâm

1.2.1. Tin học đại dương

1.2.2. Nguyễn Trần

1.2.3. MOS 900+

1.2.4. Trung Tâm Anh ngữ- Tin Học ABEC

2. tiệm trà sữa

2.1. chú trọng

2.1.1. Trà sữa Zin

2.1.2. Miutea

2.1.3. Sunshine

2.2. các tiệm trà sữa

2.2.1. Trà sữa Zin

2.2.2. Sunshine

2.2.3. Miutea

2.2.4. Trà sữa APA

2.2.5. talking house

2.2.6. Đông Du

3. trung tâm tiếng anh

3.1. chú trọng

3.1.1. toeic thầy giảng cô mai

3.1.2. toeic việt hiếu

3.1.3. toeic thầy Gỉang cô Mai

3.2. các trung tâm

3.2.1. quận thủ đức

3.2.1.1. kim's teaching house

3.2.1.2. Trung tâm Anh ngữ Ares

3.2.1.3. Trung tâm tiếng anh Newsky.

3.2.1.4. Trung tâm luyện toeic thầy Giảng, cô Mai

3.2.1.5. Toeic Việt Hiếu

3.2.2. quận 9

3.2.2.1. Trung tâm Anh ngữ Planet

3.3. phân vân

3.3.1. Trung tâm tiếng anh Newsky.

3.3.2. Trung tâm anh ngữ tôi tự học

4. phân công việc

4.1. chăm sóc nhà tài trợ

4.1.1. Phượng

4.1.2. Thủy Tiên

4.1.3. Phát

4.2. đi gặp nhà tài trợ

4.2.1. Thảo

4.2.2. Quân

4.3. viết email, kế hoạch cho nhà tài trợ

4.3.1. Ngọc