Quá trình giáo dục

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quá trình giáo dục by Mind Map: Quá trình giáo dục

1. Khái niệm

1.1. dưới tác động của nhà GD, người đc GD tích cực tự giác, tự GD nhằm hình thành thế giới quan Kh và những phẩm chất nhân cách của người lđ

2. Cấu trúc

2.1. mục đích, nv

2.1.1. mục đích

2.1.1.1. đào tạo thế hệ trẻ thành người lđ có năng lực và phẩm chất tốt, hòa nhập, thích đc với cs và lđ đang phát triển

2.1.2. nhiệm vụ

2.1.2.1. hình thành ở hs ý thức về chuẩn mực xh đã đc quy định

2.1.2.2. chuyển hóa ý thức thành hành vi, thói quen

2.1.2.3. pt hệ thống hành vi phù hợp với chuẩn mực

2.2. nội dung

2.2.1. nd học

2.2.1.1. hđ học

2.2.2. nd dạy

2.2.2.1. hđ dạy

2.2.3. hệ thống chuẩn mực xh

2.3. pp, phương tiện

2.3.1. cách thức, phương tiện hđ thống nhất của nhà GD và ng đc GD -> ng đc Gd chuyển hóa ý thức thành hành vi phù hợp vs chuẩn mực

2.4. nhà GD

2.4.1. chủ thể tác động GD. chủ đạo, tổ chức, điều khiển

2.5. ng đc GD

2.5.1. nhận đc sự tác động có định hướng. lsg chủ thể tự GD

2.6. kết quả

2.6.1. phản ánh kết quả vận động của quá trình GD nói chung

3. Bản chất

3.1. là quá trình chuyển hóa tự giác, tích cực những yêu cầu về chuẩn mực xh đã đc quy định thành hành vi, thòi quen tương ứng của ng đc GD dưới sự tác động của nhà GD

4. Đặc điểm

4.1. diễn ra với những tác động GD phức hợp (các nhân tố:bên ngoài, bên trong, khách quan, chủ quan)

4.1.1. tác động đến ng đc GD khác nhau -> tăng cường phối hợp, mâu thuẫn làm suy yếu -> cần phối hợp các nhân tố theo hướng tích cực. hạn chế nt tiêu cực

4.2. có tính lâu dài

4.2.1. người GD phải đạt đc cả 3 mặt: tri thức chuẩn mực, niềm tin-tình cảm, thói quen- hành vi

4.2.2. ng đc GD phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng, thói quen hành vi cũ, tiếp nhận cái mới

4.2.3. Cần tiến hành bền bỉ, liên tục, lâu dài. Nhà Gd cần kiên trì

4.3. có tính cá biệt

4.3.1. mỗi ng đc Gd có đặc điểm riêng về tâm sinh lý, nhận thức, kinh nghiệm sống

4.3.2. GD cần tránh dập khuôn, gv cần linh hoạt

4.4. thống nhất với QTDH

4.4.1. Dh hình thành thế giới quan KH, phát triển phẩm chất nhân cách

4.4.2. GD thúc đẩy hđ học tập nói riêng và hđ dạy học phát triển

4.4.3. cần thống nhất 2 quá trình này với nhau trong GD

5. Động lực

5.1. ĐN

5.1.1. là việc giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn của nó

5.2. Mâu thuẫn

5.2.1. mâu thuẫn bên ngoài

5.2.1.1. vd: môi trường XH bên ngoài

5.2.2. mâu thuẫn bên trong

5.2.2.1. mâu thuẫn giữa các thành tố of QTGD. mâu thuẫn giữa các nhân tố trong từng thành tố

5.3. Điều kiện

5.3.1. mâu thuẫn đc ý thức đấy đủ

5.3.2. mâu thuẫn vừa sức với hs

5.3.3. nảy sinh trong tiến trình GD

5.4. diễn biến

5.4.1. mâu thuẫn nảy sinh -> nhà GD tác động -> ng đc GD vươn lên đáp ứng yc của những chuẩn mực xh -> trình độ đc nâng cao

6. Logic (3 khâu)

6.1. khâu 1

6.1.1. bồi dưỡng nâng cao nhận thức

6.2. khâu 2

6.2.1. hình thành niềm tin, tình cảm về các chuẩn mực XH

6.3. khâu 3

6.3.1. rèn luyện hành vi, thói quen