Nga Liên Xô (1917)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nga Liên Xô (1917) by Mind Map: Nga Liên Xô (1917)

1. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941)

1.1. Sau khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu => nhiệm vụ công, nông nghiệp hóa Xã hội Chủ nghĩa

1.2. Thực hiền kế hoạch 5 năm

1.2.1. Trong thời gian đầu, đạt được nhiều thành tựu to lớn

1.2.2. Đến năm 1936, công nghiệp đứng đầu Châu Âu và đứng thứ 2 thế giới (sau Mĩ) =>Công cuộc tập thể hóa nông nghiệp hoàn thành

1.2.3. Xây dựng nền nông nghiệp tập thể hóa, cơ giới hóa và có quy mô sản xuất lớn

1.3. Văn hóa-Giáo dục

1.3.1. Thanh toán nạn mù chữ, thực hiện chương trình phổ cập giáo dục

1.3.2. Nhiều thành tựu khoa học xã hội, văn học nghệ thuật

1.4. Xã hội

1.4.1. Giai cấp bóc lột được xóa bỏ

1.5. Tháng 6-1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô =>Ngừng công cuộc xây dựng đất nước=>Tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại

2. Thời kì khôi phục sau chiến tranh (1921-1925)

2.1. Năm 1921, Nga Xô Viết bước vào thời kì hòa bình và xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn

2.2. Tháng 3-1921, Nga thực hiện các chính sách mới

2.2.1. Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa => thay thế bằng chế đọ thu thuế lương thực

2.2.2. Tự do buôn bán

2.2.3. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga

2.2.4. Phục hồi nhanh chóng

2.2.5. Đến nắm 1925, sản xuất công nghiệp đạt xấp xỉ trước chiến tranh

2.3. Tháng 12-1922, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập

3. 2 cuộc cách mạng Nga (1917)

3.1. Cách mạng tháng 2 Nga (1917)

3.1.1. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, chế độ Nga hoàng

3.1.2. Giành thắng lợi

3.2. Cách mạng tháng 10 Nga (1917)

3.2.1. Chính phủ lâm thời tư sản sụp đỏ

3.2.2. Giành thắng lợi

3.2.3. Có ý nghĩa vô cùng to lớn

3.2.3.1. Thay đổi vận mệnh đất nước và hàng triệu người Nga

3.2.3.2. Đưa người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới - chế độ Xã hội Chủ nghĩa

3.2.3.3. Thay đổi lớn lao cho thế giới

3.2.3.4. Để lại nhiều bài học quý giá chó đấu tranh giải phóng giai cấp vô sản, nhân dân lao động, dân tộc bị áp bức

3.2.3.5. Phát triển phong trào cộng sản, công nhân Quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước

4. Công cuộc xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng

4.1. Đêm 25-10, tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết và thông qua 2 sắc lệnh

4.1.1. Sắc lệnh hòa bình

4.1.2. Sắc lệnh ruộng đất

4.2. Chính quyền Xô Viết tuyên bố:

4.2.1. Xóa bỏ các đẳng cấp xã hội và đặc quyền của giáo hội

4.2.2. Thực hiện nam nữ bình quyền

4.2.3. Các dân tộc binh đẳng, tự quyết, tự do phát triển

4.3. Nhà nước nắm các ngành kinh tế then chốt

4.4. Rút khỏi chiến tranh đế quốc

4.5. Tiến hành chiến tranh chống thù trong, giặc ngoài

4.5.1. 1918, 14 nước đế quốc cùng bọn phản cách mạng trong nước => mở cuộc tấn công vào Nga Xô Viết

4.5.2. 1918-1920, tiến hành chiến tranh với chính sách cộng sản thời chiến => vượt qua được cơn hiểm nghèo

4.5.3. 1920, Hồng quân đánh tan nội và ngoại phản

4.5.4. Nhà nước được bảo vệ và giữ vững