Get Started. It's Free
or sign up with your email address
2 Consul by Mind Map: 2 Consul

1. Praetor

2. 300 Senado

3. Asembleya

3.1. Binubuo ng mga Plebeian

3.2. Naging kaunti ang kapangyarihan sa pamahalaan

3.3. Tribune