Mục đích học tập của học sinh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mục đích học tập của học sinh by Mind Map: Mục đích học tập của học sinh

1. Khái niệm

1.1. Con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ

1.2. Đủ khả năng lao động để lập nghiệp

1.3. Góp phần xây dựng quê hương đất nước

2. Nhiệm vụ của học sinh

2.1. Tu dưỡng đạo đức

2.2. Học tập tốt

2.3. Tích cực tham gia hoạt động tập thể và xã hội

3. Ý nghĩa

3.1. Xác định đúng mục đích học tập

3.2. Thì mới học tập tốt