Hoạt động Nguyễn Ái Quốc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hoạt động Nguyễn Ái Quốc by Mind Map: Hoạt động Nguyễn Ái Quốc

1. Giữa 1920

1.1. Đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin

2. 1917-1919

2.1. Trở lại Pháp, gia nhập Đảng Xã hội Pháp, tổ chức duy nhất theo đuổi lí tưởng: "Tự do, bình đẳng, bác ái" và đấu tranh cho quyền lợi các nước thuộc địa.

2.1.1. Ý nghĩa

2.1.1.1. Chọn Pháp làm nơi dừng chân, nghiên cứu đường lối cách mạng Việt Nam

3. 18.6.1919

3.1. Gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam đến hội nghị Vécxai

3.1.1. Nội dung: Đòi Pháp và các nước đồng minh thừa nhận các quyền tự do dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam

3.1.1.1. Không được chấp thuận

3.1.1.1.1. Ý nghĩa