Di truyền học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Di truyền học by Mind Map: Di truyền học

1. Di truyền phân tử

1.1. Gen và cơ chế truyền thông tin di truyền

1.2. Điều hòa biểu hiện gen

1.3. Hệ gen

1.4. Đột biến gen

1.5. Công nghệ gen

2. Di truyền nhiễm sắc thể

2.1. NST là vật chất di truyền

2.2. Thí nghiệm của Mendel

2.3. Thí nghiệm của Morgan

2.4. Đột biến NST

3. Di truyền quần thể (DTQT)

3.1. Khái niệm DTQT

3.2. Các đặc trưng DTQT

3.3. Cấu trúc di truyền quần thể ngẫu phối

3.4. Cấu trúc di truyền quần thể tự thụ phấn và giao phối gần

3.5. Định luật Hardy - Weinberg

3.6. Ứng dụng DTQT

4. Mối quan hệ kiểu gen - môi trường - kiểu hình

4.1. Sự tương tác kiểu gen và môi trường

4.2. Mức phản ứng

5. Thành tựu chọn, tạo giống bằng các phương pháp lai hữu tính

5.1. Thành tựu chọn, tạo giống cây trồng

5.2. Thành tựu chọn, tạo giống vật nuôi

6. Di truyền gen ngoài nhân

6.1. Thí nghiệm của Correns

6.2. Đặc điểm di truyền của gen ngoài nhân

7. Di truyền học người

7.1. Di truyền y học

7.2. Y học tư vấn

7.3. Liệu pháp gen