ระบบสุขภาพชุมชน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสุขภาพชุมชน by Mind Map: ระบบสุขภาพชุมชน

1. ระบบการแพทย์สมัยใหม่

1.1. โรงพยาบาลชุมชน

1.1.1. โรงพยาบาลพุทธมณฑล

1.2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

1.2.1. ศูนย์การแพทย์กาญจนา

1.3. รพ.สต.

1.3.1. รพ.สต.สาลวัน

1.4. คลินิก

1.4.1. คลินิกรักษาทั่วไป 4 แห่ง

1.4.2. คลินิกทันตกรรม 6 แห่ง

2. ระบบการแพทย์พื้นบ้าน

2.1. ร้านแพทย์แผนจีน 3 แห่ง

2.2. ร้านนวดแผนไทย 1 แห่ง

3. ระบบการแพทย์ภาคประชาชน

3.1. ร้านขายยา

3.1.1. ร้านขายยา 7 แห่ง

3.2. อาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.)

3.3. บริบาลชุมชน

3.4. ร้านขายของชำ

3.4.1. ยาชุด

3.4.2. พาราเซตามอล