ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ by Mind Map: ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้

1. การจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียนและเกิดการเรียนรู้

2. 1.มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหรือกิจกรรมที่เรียนรู้

3. 2.เกิดทักษะความรู้ความชำนาญในเนื้อหาที่สอน

4. 3.เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน

5. 4.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

6. 5.สามารถนำความรู้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้