Thông tin khảo sát thị trường

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thông tin khảo sát thị trường by Mind Map: Thông tin khảo sát thị trường

1. Yêu cầu về chuyên môn

2. Kỹ năng cần có

3. Khảo sát thông tin qua

4. Công ty cố vấn đầu tư

5. Cơ hội

6. Giao tiếp tiếng anh tốt

7. Cẩn thận trong việc tính toán

8. Biết những kĩ năng của một kế toán viên

9. Bằng cấp ở mức khá trở lên

10. Kỹ năng giao tiếp

11. Kỹ năng thuyết trình

12. Kỹ năng xây dựng kế hoạch

13. Kỹ năng tư duy tính toán nhanh

14. Thu nhâp cao

15. Làm việc cho công ty lớn

16. Làm việc với nước ngoài

17. học hỏi kỹ thuật tiên tiến