L'EDUCACIÓ, ENTRE LA MODERNITAT I LA POSTMODERNITAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
L'EDUCACIÓ, ENTRE LA MODERNITAT I LA POSTMODERNITAT by Mind Map: L'EDUCACIÓ, ENTRE LA MODERNITAT I LA POSTMODERNITAT

1. Tradicions pedagògiques

2. Construcció concepte Educació

3. Teoría i praxis de la modernitat

3.1. Conciència, món i representació

3.2. Itinerari de la subjectivitat

3.3. La praxis política de la modernitat

4. La modernitat (s. XVII a XX)

5. La Postmodernitat (crítica a l'Idealisme, Marxisme, Liberalisme i Cristianisme

6. Dialéctica de la modernitat

7. Aporías de la postmodernitat

8. L'educació com a concepte polisèmic

8.1. Com a fet i realitat

8.2. Com a activitat i procés

8.3. Com a efecte i resultat

8.4. Com a relació

8.5. Com a tecnologia

9. Heteroeducació i Autoeducació

10. Àmbits educatius

10.1. Educació Formal

10.2. Educació No Formal

10.3. Educació Informal

11. Agent educatiu

12. L'educació més enllà de l'escola

12.1. Escola (docents)

12.2. Família-Amistats

12.3. Teixit Social

12.4. L'Estat

13. Aliança educativa entre Escola-Família-Entorn

14. El professor ideal

15. Figura del docent (dibuix del la seva figura)

15.1. Creatiu, vocacional, pacient, empàtic, integrador, proper

15.2. compromès, líder, crític, atent, responsable, dinàmic

16. Tipologies de docents

16.1. Ansiosos

16.2. Indolents

16.3. Ponderats

16.4. Nats

17. Relació educativa amb l'entorn

18. L'escola i la pedagogia tradicional

18.1. Magistrocentrisme

18.2. Enciclopedisme

18.3. Verbalisme i passivitat

19. Tipus o models de pedagogia tradicional

19.1. Escola autoritària

19.2. Escola Segregada

19.3. Escola Dogmàtica

20. Precursors de pedagogia activa

20.1. Rousseau

20.2. J.H. Pestalozzi

20.3. Fröbel

21. Análisis de la canço Another Brick in the Wall

22. Tradició renovadora de l'Escola Nova

22.1. Paidocentrisme

22.2. Psicologisme

22.2.1. Montessori

22.2.2. Decroly

22.2.3. Dewey

22.2.4. Ferriere

22.3. Activisme

23. Crítiques i alternatives a l'escola

23.1. Pedagogies antiautoritàries

23.1.1. Alexander Neil

23.2. Pedagogies sociopolítiques

23.2.1. Anton Makarenko

23.3. Pedagogies desescolaritzants

23.3.1. Ivan Illich

23.4. Pedagogies crítiques

23.4.1. Paulo Freire