Phân biệt tư duy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phân biệt tư duy by Mind Map: Phân biệt tư duy

1. Tư duy phê phán

1.1. Định nghĩa

1.1.1. Phán xét nặng nề

1.1.2. Tìm lỗi khi tiếp xúc

1.1.2.1. Thông tin

1.1.2.2. Luận điểm

1.1.2.3. Kiến thức

1.1.3. Quá trình thụ động

1.1.3.1. Hành động theo mong muốn

1.1.3.2. Suy nghĩ định kiến

1.1.3.3. Dựa vào cảm xúc

1.2. Ví dụ

1.2.1. Thấy một bộ quần áo mới liền chê trách không đẹp, không hợp thời thiếu chứng cứ.

2. Tư duy phản biện

2.1. Định nghĩa

2.1.1. Lập luận đúng đắn

2.1.2. Suy nghĩ rõ ràng

2.1.2.1. Suy nghĩ độc lập

2.1.2.2. Suy nghĩ phản chiếu

2.1.3. Quá trình chủ động

2.1.3.1. Đánh giá suy nghĩ

2.1.3.2. Tự sửa chữa

2.2. Ví dụ

2.2.1. Nếu A = B và B = C thì A = C