Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Giám Đốc by Mind Map: Giám Đốc

1. Phó Giám Đốc

1.1. Phòng ngân quỹ hành chính

1.2. Phòng dịch vụ khách hàng

2. Phó Giám Đốc

2.1. Phòng khách hàng cá nhân

2.2. Phòng khách hàng doanh nghiệp

3. Bộ phận hỗ trợ tín dụng