Страховий маркетинг

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Страховий маркетинг by Mind Map: Страховий маркетинг

1. Предметом дослiдження сє попит та пропозицiя страхового ринку.

2. Завдання страхового маркетингу – досягнення найбiльш повного використання iнституту страхування для задоволення потреб споживачiв у страховому захистi та iнвестицiйних ресурсах.

3. метою є задоволення потреби клiєнта у страховому захистi

4. Об’єктом маркетингових дослiджень в страхуваннi є платоспроможний попит на страховi послуги.

4.1. product, price, place, promotion

5. Маркетингове середовище страхової компанiї – це сукупнiсть суб’єктiв i сил, якi дiютъ всерединi та за межами страхового ринку та впливають на розвиток страхової компанiї.

6. Страховий продукт це комплекс послуг, спрямований на попередження та лiквiдацiю наслiдкiв конкретного перелiку несприятливих подiй, що визначенi договором страхування.

6.1. Споживча вартiсть

6.2. Мiнова вартiсть

6.3. Страховi продукти можуть бути класифiкованi:

6.3.1. за типом покупцiв (орiєнтованi на iндивiдуального та корпоративного клiєнта);

6.3.2. за тривалiстю користування (довгостроковi (страхування життя) та короткостроковi (до 1 року) види страхування);

6.3.3. за рiвнем новизни (продукти-пiонери, якi задовольняють нетрадицiйний попит; продукти ринкової новизни (удосконаленi продукти-пiонери); продукти з додатковими послугами (технiчний, медичний, юридичний асистанс).

7. Рівні страхового продукту

7.1. Базовий страховий продукт

7.2. Додаткові послуги

7.3. Супровід

8. Завдання та функції

8.1. До функцiй стратегiчного маркетингу вiдносяться: дослiдження ринку в цiлому або його окремих сегментiв; формування вимог до страхових продуктiв, виходячи з потреб ринку; iнформацiйна та рекламна пiдтримка процесу просування страхових продуктiв; вибiр активiзацi реалiзацiї; оцiнка ефективностi маркетингових заходiв. З цiєю метою доцiльно створювати вiдповiдний самостiйний пiдроздiл.

8.2. Завдання – розробка прогнозу розвитку макросередовища на основi аналiзу, оцiнювання та прогнозування розвитку таких аспектiв:

8.2.1. Завдання – оцiнка стану та розробка прогнозу розвитку компонентiв системи безпосереднього оточення:

8.2.1.1. Завдання – розробка маркетингової полiтики; здiйснення впливу на дії пов‘язанi iз взаємодiєю страхувальникiв та всiх пiдроздiлiв страхової компанiї; аналiз, оцiнювання та прогнозування таких завдань:

8.2.2. Аналiз прибутковостi

8.2.3. Робоча сила

8.2.4. Контактнi аудиторiї

8.2.5. Перестраховики

8.2.6. Канали збуту

8.2.7. Конкуренти.

8.2.8. Постачальники

8.2.9. Споживачi

8.2.10. Ринки.

8.3. Демографiчний

8.4. Економiчний

8.5. Технологiчний

8.6. Полiтичний

8.7. Культурний

8.8. Екологiчний