ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE GELİŞİM ÖZELLİKLERİ AYDAN DÖNMEZ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE GELİŞİM ÖZELLİKLERİ AYDAN DÖNMEZ by Mind Map: ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE GELİŞİM ÖZELLİKLERİ                    AYDAN DÖNMEZ

1. ÖZEL EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ

1.1. 1-Her çocuğun eğitim hakkı vardır. 2-Özel Eğitimde ERKEN TANI şarttır. 3-ERKEN TEDAVİ /REHABİLİTASYON EĞİTİM çok önemlidir. 4-Özel eğitimde KAYNAŞTIRMA temel ilke olmalıdır. 5-Her çocuk için en uygun YERLEŞTİRME yapılmalı, en uygun ÇEVRE sağlanmalıdır. 6-Özel eğitimde EKİP ÇALIŞMASI esastır. 7-Özel Eğitimde BİREYSEL YAKLAŞIM esastır. 8-DEĞERLENDİRME daha önem taşır. 9-Bireylerin BÜTÜNSEL GELİŞİMLERİ önemlidir ve esastır. 10-Eğitime AİLE mutlaka katılmalıdır. 11-Özel eğitimde SÜREKLİLİK önemlidir.

2. ÖZEL EĞİTİM

2.1. Özel eğitim; fiziksel, zihinsel, iletişimsel, sosyal ve duygusal gelişimlerindeki özellikler nedeniyle normal gelişimden farklılık gösteren ve normal eğitim/öğretimden yararlanamayan, kısmen yararlanan veya yararlandığı hâlde destek programları ile eğitimlerini devam ettirebilen bireyler için özel yetiştirilmiş elemanlar tarafından ekip anlayışıyla sunulan, özel yöntem ve araçlarla gerekirse özel mekânlarda her özel gereksinimli grup için farklı olarak geliştirilmiş özel programlarla verilen eğitimdir.

3. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR

3.1. Özel eğitim gerektiren bireyler; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında, gelişim sürecinde oluşan çeşitli nedenlere bağlı olarak; bilişsel, dil, hareket, fizik, sosyal ve duygusal gelişimlerinde ölçme araçlarıyla ölçülebilen düzeyde yetersizlik, yavaşlama, gerileme veya ileride olma sonucunda yaşıtlarına göre farklı özellikler gösteren ve normal eğitim programlarından yararlanamayan, kısmen yararlanan veya yararlandığı hâlde destek programları ile eğitimlerini devam ettirebilen bireylerdir.

4. ÖZEL EĞİTİMİN AMAÇLARI

4.1. 1-Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, 2-Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, 3-Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenme, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar.

5. ÖZEL EĞİTİMDE TANI VE DEĞERLENDİRME

5.1. Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin uygun eğitim sürecine başlayabilmeleri tanılama süreci ile başlamaktadır. Bu nedenle özel eğitimin ilk basamağı “tanılama”dır. Tanılama, “eğitsel tanılama” ve “tıbbi tanılama” olmak üzere ikiye ayrılır.

6. OTİZM

6.1. Erken çocukluk döneminde görülmeye başlayan, sosyal etkileşim ve iletişim bozukluğu ile ilgi ve etkinliklerin belirgin sınırlılığı gibi özelliklerle kendini gösteren yaygın gelişimsel bozukluk durumu

6.2. OTIZMLI BIREYLERIN ÖZELLİKLERİ : 1-Çevresindeki bireylerin farkında olmama 2-Taklit davranışının yetersizliği ya da hiç olmaması 3-Sosyal oyun davranışının yetersizliği ya da hiç olmaması 4-Karşılıklı iletişimin olmaması 5-Konuşmanın içeriği ve şeklinde normalden farklılık 6-Nesnelerin ayrıntılarıyla ilgilenme 7-Çevredeki değişikliklere aşırı tepki gösterme

6.2.1. 8-Bazı seslere hiç tepki vermemeleri işitme problemi olduğunu düşündürtür. 9-Hareket eden, dönen ya da parlak nesnelere çok uzun zaman bakabilirler 10-Fiziksel temas kurmaktan hoşlanmazlar 11-Motor beceriler geç gelişir. 12-Temel duyguları ifade etmede güçlük 13-Konuşulanları anlamada güçlük çekme görülebilir.

7. DİSLEKSİ

7.1. Aynı zamanda öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi, bir bireyin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen dil, okuma, ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan bir özel öğrenme bozukluğudur.

7.1.1. 1-Belirli bir sıra içinde yapılması gereken işlerin sırasını karıştırabilir. 2-Harf-ses uyumu gelişmemiştir, bazı harflerin seslerini öğrenemez. 3-Okuduğunu anlamakta zorlanır, başkasının okuduğunu daha iyi anlar. 4-Yazarken, bazı harf ve sayıları ters yazar 5-Yazarken kelimeler arasında hiç boşluk bırakmaz ya da iki-üç parçaya böler

7.1.1.1. 6-Aritmetikte ve aritmetik sembollerini öğrenmekte zorlanır 7-Sayı kavramını anlamakta zorlanır 8-Kendi başına çalışamaz 9-Öğrendiklerini organize edemez. 10-Sağı ve solu karıştırır 11-Saati öğrenmekte zorlanır 12-Zamana ilişkin kavramları karıştırır 13-Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanır

8. ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR

8.1. Zeka, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya akademik alanlarda akranlarına göre üst seviyede performans gösterme durumudur. Üstün zeka:110-130 IQ Dahi:130 IQ ve yukarısı Özel Yetenekli: zeka bölümü 120 ve yukarısı olup özel bir alanda belirgin ölçüde üstün olanlar

8.1.1. Gelişimin tüm alanlarında yaşıtlarından ilerdedir. Sürekli soru sorar, meraklıdır. Zihinsel ve fiziksel olarak enerjiktirler. Ayrıntılara olağanüstü dikkat ederler. Zengin kelime hazineleri ve akıcı bir konuşma vardır.

8.1.1.1. Çabuk öğrenme, kavrama ve akılda tutma özellikleri vardır. Sorumluluk duyguları kuvvetlidir. İlgi alanları geniştir Karmaşık problemler çözmekten hoşlanırlar.

9. GÖRME YETERSİZLİĞİ

9.1. Görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey olarak tanımlanır.

9.1.1. ÖZELLİKLER: Körlük düşük zekanın belirleyicisi değildir. Kavramsal gelişimleri geridir. Dil gelişimleri normaldir. Yer ve yön işitsel olarak algılanır. Yankılanmalardan yararlanır. Bu yolla engel duyusu gelişir.

10. DİL VE KONUŞMA YETERSİZLİĞİ

10.1. Sözel iletişimde farklı seviye ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler nedeniyle dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki güçlüklerin bireyin eğitim performansı ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumudur.

11. ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ

11.1. 18 yaşından önce ortaya çıkan zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde anlamlı sınırlılıklar görülen yetersizlik durumudur.

11.2. NEDENLERİ

11.2.1. 1-Kalıtım, çevre 2-Bulaşıcı hastalıklar ve zehirlenmeler 3-Yaralanma ve fiziksel etkiler 4-Metabolizma ve beslenme bozuklukları, 5-Kaba beyin hastalıkları 6-Doğum öncesinde bilinmeyen nedenler

11.3. ÖZELLİKLERİ

11.3.1. 1-Sağlık problemleri vardır 2-Bedensel gelişim yavaştır 3-Genelleme yapmada, öğrendiklerini transfer etmede zorluk çeker. 4-Kendilerine güvenleri azdır 5-Sosyal ilişkilerde bencildirler.

12. DİKKAT EKSİKLİĞİ/ HIPERAKTIVITE BOZUKLUĞU

12.1. 7 yaşından önce başlayan, en az iki ortamda (ev,okul) 6 ay süreyle yaşına ve gelişim seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği,aşırı hareketlilik,hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileriyle görülen bozukluk.

12.2. HIPERAKTIVITE: Elleri ayakları kıpır kıpırdır Uzun süreli oturamaz Uygunsuz durumlarda koşturur Oyunlara katılamaz Çoğu zaman hareket halindedir

12.3. DİKKATSİZLİK: Dikkatini ayrıntılara veremez, hatalar yapar Yönergeleri izleyemez, işleri sonlandıramaz Günlük etkinliklerde unutkandır Görevlerini düzenlemekte zorluk çeker Çoğu zaman eşyalarını kaybeder Kendisiyle konuşulduğunda dinlemiyormuş gibi görünür.

12.4. ÖZELLİKLERİ: Zekaları normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dikkatleri çok kısa olduğu için genellikle öğrenme problemleri yaşamaktadırlar. Sosyal kuralları öğrenmekte, arkadaş bulmakta güçlük çekmektedirler. İnce motor becerileri zayıftır.

13. İŞİTME YETERSİZLİĞİ

13.1. İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.

13.1.1. Hiçbir engeli bulunmayan akranları ile aynı motor gelişim özelliklerini gösterir. Dil becerilerindeki, kavram gelişimindeki yetersizlik ve işitsel girdinin az olması nedeniyle bilişsel gelişim olumsuz etkilenir. İletişim kuramadıkları için sosyal uyumları düşüktür.

14. ORTOPEDİK YETERSİZLİk

14.1. İskelet, kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk ve yetersizlikten dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesidir.

14.1.1. Bağımsız hareket edebilme becerileri ve motor koordinasyonları sınırlıdır. Hareketten çekinir, pasif kalmayı tercih ederler. Uyum, konuşma ve öğrenme güçlükleri de görülebilir. Benlik algıları düşüktür.