TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP by Mind Map: TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP

1. Tệp và thư mục

1.1. Tệp và tên tệp

1.1.1. Call is file

1.1.2. Tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài

1.1.3. Tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí

1.1.4. Mỗi tệp có một tên để truy cập

1.2. Thư mục

1.2.1. Lưu trữ các tệp

1.2.2. Mỗi đĩa có một thư mục gốc

2. File manager system

2.1. Đảm bảo tốc độ truy cập

2.2. Độc lập giữa thông tin và phương tiện

2.3. Độc lập giữa phương pháp lưu trữ vad xử lí

2.4. Sử dụng bộ nhơ ngoài một cách hiệu quả

2.5. Tổ chức bảo vệ thông tin