FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA by Mind Map: FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

1. Bilanca

1.1. aktiva

1.1.1. imovina poduzeća

1.2. pasiva

1.2.1. izvori imovine

1.2.1.1. Dugotrajna imovina

1.2.1.1.1. Nematerijalna

1.2.1.1.2. Materijalna

1.2.1.1.3. Potraživanja

1.2.1.1.4. Financijska imovina

1.2.1.2. Kratkotrajna imovina

1.2.1.2.1. Novac

1.2.1.2.2. Potraživanja

1.2.1.2.3. Financijska imovina

1.2.1.2.4. Zalihe

1.3. aktiva = pasiva

1.3.1. imovina = kapital + obveze

2. Račun dobiti i gubitka

2.1. Aktivnost poduzeća u određenom razdoblju

2.2. Prihodi

2.2.1. Povećanje ekonomske koristi u obliku povećanja sredstava ili smanjenja obveza, koja imaju za posljedicu povećanje kapitala

2.3. Rashodi

2.3.1. Smanjenje ekonomske koristi u obliku odljeva imovine ili stvaranja obveza što za posljedicu ima smanjenje kapitala

2.3.1.1. Materijalni troškovi

2.3.1.2. Troškovi osoblja

2.3.1.3. Amortizacija

2.3.1.4. Kamate

2.4. Prihodi > Rashodi = Dobit

2.5. Rashodi > Prihodi = Gubitak

2.6. Financijski rezultat

2.6.1. Kontrolira stanovite razine racionalnosti upravljanja i znak je subjektima da li se ostvaruje jedan od bitnih uvjeta sigurnosti u poslovnim odnosima

2.6.2. Pozitivan (dobit)

2.6.3. Negativan (gubitak)

3. Bilješke uz financijske izvještaje

3.1. Bilješke pojašnjavaju strukturu, vrijednost i obilježja pojedinih pozicija u temeljnim financijskim izvještajima, te sadržavaju sve one informacije koje se direktno ne vide iz temeljnih izvještaja, a nužne su za njihovo razumijevanje i ocjenu poslovanja.

4. Izvještaj o promjenama kapitala

4.1. Prikazuje sve promjene na računima kapitala unutar određenog obračunskog razdoblja

4.2. Daje informacije o raspodjeli zarada na dio koji se isplaćuje vlasnicima i na dio koji ostaje u poduzeću

4.3. Kapital poduzeća (uloženi i zarađeni)

4.3.1. upisani

4.3.2. premije na emitirane dionice

4.3.3. revalorizacijska rezerva

4.3.4. rezerve

4.3.4.1. zakonske

4.3.4.2. za vlastite dionice

4.3.4.3. statutarne

4.3.4.4. ostale

4.3.5. zadržana dobit ili preneseni gubitak

4.3.6. dobit ili gubitak tekuće godine

5. Izvještaj o novčanom toku

5.1. Prikazuje izvore pribavljanja i način uporabe novca

5.2. Daje pravu sliku "zdravstvenog stanja" poduzeća te pruža podatke o primicima i izdacima novca i njihovoj razlici

5.3. prezentira novčane tokove koji se klasificiraju prema aktivnostima i to na tokove od:

5.3.1. poslovne aktivnosti

5.3.1.1. glavne aktivnosti poduzeća koje stvaraju prihod

5.3.2. investicijske aktivnosti

5.3.2.1. vezane uz promjene na dugotrajnoj imovini

5.3.3. financijske aktivnosti

5.3.3.1. vezane za financiranje poslovanja

6. Regulatorni okvir financijskog izvještavanja

6.1. Računovodstvena regulativa

6.1.1. Pravila, propisi, uredbe, načela i standardi za vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje financijskih izvještaja te vrednovanje

6.2. Računovodstvena legislativa

6.2.1. Zakonski propisi koje donosi zakonodavna skupština

7. Temeljni financijski izvještaji

7.1. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca)

7.2. Račun dobiti i gubitka

7.3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

7.4. Izvještaj o novčanim tokovima

7.5. Izvještaj o promjenama kapitala

7.6. Bilješke uz financijske izvještaje